PHÁT TRIỂN FINTECH THÚC ĐẨY PHỔ CẬP TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Phát biểu của Ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước