CHỈ THỊ 12/CT-BYT NGÀY 02/10/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THANH TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT