ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VIMASS 27.4.2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vimass được tổ chức tại trụ sở của Vimass từ 09h30 đến 11h30 ngày 27/04/2021.

8 cổ đông (đại diện 46,47% vốn điều lệ) trực tiếp đến dự; 23 cổ đông (đại diện 40,35% VĐL) ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, 1 cổ đông (đại diện 1,06% VĐL) ủy quyền cho 1 người dự. Cổ đông có mặt đại diện cho 87,78% vốn điều lệ của Vimass (VĐL = 85.058.320.000 đồng).

Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 87,78% VĐL gồm:

Quyết định thứ 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Quyết định thứ 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Quyết định thứ 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Quyết định thứ 4: Thông qua Báo cáo tổng kết 2020 và kế hoạch 2021 của Tổng Giám đốc.

Quyết định thứ 5: Đồng ý cho các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn sở hữu không quá 50% vốn điều lệ của Vimass. Tối thiểu 70% số vốn góp mới được đầu tư tại VN để phát triển trên 1 triệu khách hàng mới dùng thẻ đa năng trong các lĩnh vực Trường học, Bệnh viện, Dịch vụ công, Giao thông công cộng và Thanh toán tại cây xăng. Tối đa 30% số vốn góp mới có thể đầu tư tại nước ngoài nếu sinh lời và nâng cao giá trị của Vimass.

Quyết định thứ 6: Trong năm 2021, số vốn góp từ đối tác nước ngoài phải đảm bảo:

(a) Nếu sở hữu 10% vốn điều lệ, phải góp tối thiểu 18.835.314.380 đồng.

(b) Nếu sở hữu 30% vốn điều lệ, phải góp tối thiểu 72.650.498.325 đồng.

(c) Nếu sở hữu 50% vốn điều lệ, phải góp tối thiểu 169.517.829.427 đồng.

Tổng vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài không quá 50% vốn điều lệ của Vimass. Sau năm 2021, số vốn góp tối thiểu sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

Ví Vimass trên Web

Hỗ trợ thanh toán y tế trên Web

Mua thuốc trên Android

Hỗ trợ thanh toán y tế trên Android

Mua thuốc trên iPhone

Hỗ trợ thanh toán y tế trên iPhone

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Giấy phép trung gian thanh toán 41/GP-NHNN