TT DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ (sử dụng thẻ/SIM ký số Vimass) Phí (gồm VAT) Điểm thưởng
VPoint
Điểm may
LPoint
CHỮ KÝ SỐ THEO NĂM
1 Giá thuê bao chữ ký số cá nhân 1 năm 200.000 đồng 100 100
2 Giá thuê bao chữ ký số cá nhân 2 năm 350.000 đồng 100 100
3 Giá thuê bao chữ ký số cá nhân 3 năm 420.000 đồng 100 100
4 Giá thuê bao chữ ký số tổ chức 1 năm 430.000 đồng 200 200
5 Giá thuê bao chữ ký số tổ chức 2 năm 680.000 đồng 200 200
6 Giá thuê bao chữ ký số tổ chức 3 năm 770.000 đồng 200 200
7 Gia hạn chữ ký số dành cho tổ chức 1 năm 310.000 đồng 200 200
8 Gia hạn chữ ký số dành cho tổ chức 2 năm 540.000 đồng 200 200
9 Gia hạn chữ ký số dành cho tổ chức 3 năm 720.000 đồng 200 200
CHỮ KÝ SỐ TỪNG LẦN
10 Giá 1 lần ký nếu dưới 1.000 lần /năm (không dưới 8 lần) 4.000 đồng 200
11 Giá 1 lần ký nếu từ 1.000 đến 10.000 lần/năm 3.000 đồng 150
12 Giá 1 lần ký nếu từ 10.000 đến 100.000 lần/năm 2.000 đồng 100
13 Giá 1 lần ký nếu từ 100.000 đến 1.000.000 lần/năm 1.000 đồng 50
14 Giá 1 lần ký nếu trên 1.000.000 lần/năm 500 đồng 25
CHỮ KÝ SỐ TỪ XA
15 Giá 1 lần ký từ xa không quá 10 lần trong 24 giờ 39.600 đồng 100 100
16 Giá 1 lần ký từ xa không quá 10 lần trong tháng 72.600 đồng 100 100
17 Giá 10 lần ký từ xa / tháng 33.000 đồng 100 100
18 Giá 20 lần ký từ xa / tháng 54.400 đồng 100 100
20 Giá 50 lần ký từ xa / tháng 132.000 đồng 200 200
21 Giá 100 lần ký từ xa / tháng 231.000 đồng 200 200
22 Giá ký từ xa không quá 200 lần / năm 396.000 đồng 200 200
TT DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ (Remote Signing) Phí (gồm VAT)
1 Chữ ký số 24h - Khởi tạo và ký (cho cá nhân thực hiện các giao dịch số. Khởi tạo và ký không quá 10 lần trong vòng 24h kể từ khi cấp) 39.600 đồng
2 Chữ ký số thời hạn 1 tháng với 10 lượt ký (cho cá nhân thực hiện các giao dịch số. Khởi tạo và ký không quá 10 lần trong vòng 30 ngày kể từ khi cấp) 72.600 đồng
3 Gói bổ sung 10 lượt ký / tháng 33.000 đồng
4 Gói bổ sung 20 lượt ký / tháng 59.400 đồng
5 Gói bổ sung 50 lượt ký / tháng 132.000 đồng
6 Gói bổ sung 100 lượt ký / tháng 231.000 đồng
7 Chữ ký số 1 năm (không quá 200 lượt/ năm) 396.000 đồng