• Lĩnh vực
 • Đơn vị nhận thanh toán
 • Số hồ sơ
 • Số tiền
  Phí: 1.000 đ
 • Nội dung
  (có thể bỏ qua)
  Nội dung (có thể bỏ qua)
 • Thanh toán bằng
  Thanh toán bằng
 • Tên chủ thẻ
 • Số thẻ
 • Ngày hết hạn
  /
 • Captcha
 •  
 •  

 •  

  Số tiền thanh toán từ 2.000 đồng đến 200 triệu đồng

  (riêng Vietcombank từ 50.000 đến 2 trăm triệu)

  Phí thanh toán bằng thẻ ATM: 1.000 đ / lần (gồm VAT)

Chuyển khoản bằng quét QR dùng ứng dụng của VIETCOMBANK

Nội dung chuyển khoản ghi

Ngân hàng khác

Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia https://pay.gov.vn là website chuyên biệt để thanh toán dịch vụ công, dịch vụ của người dân đối với cơ quan nhà nước, bao gồm:

- Phí, lệ phí dịch vụ công, nộp phạt vi phạm thủ tục hành chính

- Nộp thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện, các loại bảo hiểm liên quan đến xe cơ giới ...

- Dịch vụ điện thoại, điện, nước, internet, truyền hình, ..

Số lượng dịch vụ công phải trả phí lên đến hàng trăm dịch vụ khác nhau tại mỗi tỉnh, thành phố.

Khi thanh toán dịch vụ công, người dân nhập mã số biên nhận, chọn đơn vị, chọn dịch vụ, sau đó chọn đơn vị trung gian thanh toán để thực hiện.

Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia khai trương ngày 24/7/2020. Hiện có 8 đơn vị trung gian toán đã hoàn tất việc cung cấp dịch vụ: NAPAS, VIMASS, Momo, ViettelPay, VNPAY, Payoo, VTCPay, Ngân lượng.

Các đơn vị trung gian thanh toán tham gia cổng để đảm bảo người dân có phương thức thanh toán nào cũng được phục vụ (Mobile banking, Internet banking, Thẻ ATM, Ví điện tử, Thẻ đa năng). Người dân chỉ phải trả phí dịch vụ công và không phải trả phí thanh toán. Đơn vị cấp dịch vụ công sẽ trả phí thanh toán, do vậy lựa chọn ưu tiên của đơn vị cấp dịch vụ công là đơn vị trung gian thanh toán có mức phí thấp, đáp ứng quy định tài chính của nhà nước. 

Tại Cổng hỗ trợ thanh toán trực tuyến quốc gia, lựa chọn trung gian thanh toán Vimass sẽ chuyển đến trang  này để chọn 1 trong 4 phương thức: Thẻ ATM, Ví Vimass, Thẻ đa năng hoặc QR code. Hoàn tất thanh toán sẽ trở lại Cổng hỗ trợ với đầy đủ thông báo có thể chuyển về email của người thanh toán.

Mức phí thanh toán dịch vụ công của Vimass được quy định thấp để các đơn vị cấp dịch vụ công dễ dàng ký hợp đồng chấp nhận thanh toán:
-    Bằng thẻ ATM: 1.000 đ/ giao dịch;
-    Bằng ví hoặc QR: 330 đ nếu < 1 triệu, 1.100 đồng từ 1 đến 20 tr, 2.200 đ nếu > 20 triệu đồng;
-    Bằng thẻ đa năng: 0,11% giá trị thanh toán.

 

The national online payment support portal https://pay.gov.vn is a specialized website to pay public services and people's services to state agencies, including:

- Public service charges and fees and fines for violating administrative procedures

- Pay personal and corporate income tax

- Paying social insurance, voluntary health insurance, all kinds of insurance related to motor vehicles ...

- Telephone, electricity, water, internet, television services, etc.

The number of paid public services amounts to hundreds of different services in each province and city.

When paying for public services, people enter the receipt number, choose the unit, choose the service, then choose the payment intermediary to perform.

The national online payment support portal is expected to open by the end of July 2020. There are 8 payment intermediaries have completed technical connection: NAPAS, VIMASS, Momo, ViettelPay, VNPAY, Payoo, VTCPay, Ngan Luong.

Payment intermediaries join the portal to ensure that people with any payment method are served (Mobile banking, Internet banking, ATM Card, E-wallet, Multipurpose Card). People only pay public service fees and not payment fees. The public service provider will pay a fee, so the preferred choice of a public service provider is a low-cost intermediary, meeting the government's financial regulations.

At the National Online Payment Support Portal, the choice of Vimass payment intermediary will go to this page to choose one of four methods: ATM Card, Vimass Wallet, Multipurpose Card or QR code. Complete payment will return to the Support Portal with full notice can be sent to the email of the payer.

Vimass's service fee is set low so that service providers can easily sign contracts to accept payments:
- By ATM card: VND 1,000 / transaction;
- By wallet or QR: VND 330, if <VND 1 million, VND 1,100 from VND 1 to 20 million, VND 2,200 if> VND 20 million;
- By Multipurpose cards: 0.11% of the payment value.