Bảng giá hóa đơn điện tử Vimass


Dưới 1.000 hóa đơn 1 tháng 200đ/ hóa đơn
Từ 1.000 - 10.000 hóa đơn 1 tháng 180đ/ hóa đơn
Từ 10.000 - 30.000 hóa đơn 1 tháng 160đ/ hóa đơn
Từ 30.000 - 50.000 hóa đơn 1 tháng 140đ/ hóa đơn
Từ 500.000 - 1 triệu hóa đơn 1 tháng 120đ/ hóa đơn
Trên 1 triệu hóa đơn 1 tháng 100đ/ hóa đơn