Hạ tầng thanh toán Vimass năm 2022:

1 triệu giao dịch chi hộ 1 ngày (12 giao dịch 1 giây )

50 triệu giao dịch thu hộ 1 ngày (579 giao dịch 1 giây )

75 triệu tra cứu 1 ngày (868 tra cứu 1 giây )

85 máy chủ + 13 firewall + 13 switch, tổng đường truyền riêng 85 Gbps

Hạ tầng thanh toán Vimass năm 2023 dự tính đầu tư gấp đôi:

2 triệu giao dịch chi hộ 1 ngày (24 giao dịch 1 giây )

100 triệu giao dịch thu hộ 1 ngày (1.158 giao dịch 1 giây )

150 triệu tra cứu 1 ngày (1736 tra cứu 1 giây )

170 máy chủ + 26 firewall + 26 switch, tổng đường truyền riêng 170 Gbps