Hạ tầng thanh toán Vimass năm 2021 - 2022:

1 triệu giao dịch chi hộ 1 ngày (12 giao dịch 1 giây )

50 triệu giao dịch thu hộ 1 ngày (579 giao dịch 1 giây )

75 triệu tra cứu 1 ngày (868 tra cứu 1 giây )

85 máy chủ + 13 firewall + 13 switch, tổng đường truyền riêng 85 Gbps