Hạ tầng Hóa đơn điện tử Vimass năm 2022:

50 triệu hóa đơn 1 ngày (579 hóa đơn 1 giây)

55 triệu tra cứu 1 ngày (637 tra cứu 1 giây )

85 máy chủ + 10 firewall + 12 switch, tổng đường truyền riêng 85 Gbps

Hạ tầng Hóa đơn điện tử Vimass năm 2023 dự tính đầu tư gấp đôi:

100 triệu hóa đơn 1 ngày (1.158 hóa đơn 1 giây)

110 triệu tra cứu 1 ngày (1.274 tra cứu 1 giây )

170 máy chủ + 20 firewall + 24 switch, tổng đường truyền riêng 170 Gbps