Hợp đồng điện tử On Cloud
TT Gói Phí (gồm VAT) Điểm thưởng VPoint Điểm may LPoint
1 Gói 50 tài liệu 1.250.000 đồng 200 200
2 Gói 100 tài liệu 2.500.000 đồng 200 200
3 Gói 200 tài liệu 4.600.000 đồng 200 200
4 Gói 500 tài liệu 10.000.000 đồng 200 200
5 Gói 1.000 tài liệu 19.000.000 đồng 200 200
6 Gói 2.000 tài liệu 36.000.000 đồng 200 200
7 Gói 3.000 tài liệu 51.000.000 đồng 200 200
8 Gói 10.000 tài liệu 75.000.000 đồng 200 200
9 Gói 20.000 tài liệu 130.000.000 đồng 200 200
10 Gói >20.000 tài liệu 220.000.000 đồng 200 200
CHI PHÍ TRIỂN KHAI
TT Dịch vụ Phí (gồm VAT) Ghi chú
1

- Cài đặt hệ thống
- Thiết lập hệ thống:

 • +) Khai báo người dùng
 • +) Khai báo đơn vị
 • +) Khai báo phòng ban
 • +) Phân quyền người dùng
 • +) Tạo vai trò người dùng
 • +) Khai báo người ký
 • +) Gán chữ ký

- Thiết lập quy trình (tối đa 05 quy trình) theo yêu cầu của khách hàng.

30.000.000 đồng

- Cài đặt trên server của khách hàng
- Phát sinh ngoài 5 quy trình: Tính phí 5 triệu /1 quy trình
- Sử dụng các tính năng sẵn có của hệ thống
- Chi phí tạm tính: Phụ thuộc vào khảo sát thực tế

Hợp đồng điện tử On Premise
TT Gói hợp đồng/năm Phí (gồm VAT) Điểm thưởng
VPoint
Điểm may
LPoint
Ghi chú
1 < 2.000 tài liệu 300.000.000 đồng 100.000 100.000

- Áp dụng cho 1 mã số thuế
- Với mỗi một mã số thuế thêm: 100 triệu /1 mã số thuế
- Sử dụng các tính năng sẵn có của hệ thống
- Chi phí trả 1 lần duy nhất
- Không giới hạn số lượng tài liệu
- Không giới hạn thời gian sử dụng
- Không giới hạn dung lượng file upload

2 2000 - 20.000 tài liệu 450.000.000 đồng 150.000 150.000
3 2000 - 20.000 tài liệu 450.000.000 đồng 200.000 200.000
4 >100.000 tài liệu 800.000.000 đồng 200.000 200.000
CHI PHÍ TRIỂN KHAI
TT Dịch vụ Phí (gồm VAT) Ghi chú
1

- Cài đặt hệ thống
- Thiết lập hệ thống:

 • +) Khai báo người dùng
 • +) Khai báo đơn vị
 • +) Khai báo phòng ban
 • +) Phân quyền người dùng
 • +) Tạo vai trò người dùng
 • +) Khai báo người ký
 • +) Gán chữ ký

- Thiết lập quy trình (tối đa 05 quy trình) theo yêu cầu của khách hàng.

50.000.000 đồng

- Cài đặt trên server của khách hàng
- Phát sinh ngoài 5 quy trình: Tính phí 5 triệu /1 quy trình
- Sử dụng các tính năng sẵn có của hệ thống
- Chi phí tạm tính: Phụ thuộc vào khảo sát thực tế