DỊCH VỤ MANG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

"Thanh toán qua thẻ quốc tế, dịch vụ công & ĐVCNTT, Vimass-CA chứng thực chữ ký số, dịch vụ hóa đơn điện tử"

Đối Tác và Khách Hàng

Dễ dàng truy cập tất cả các tính năng

bằng Ứng dụng Ví VIMASS