VIMASS Wallet
Vimass Wallet

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các ứng dụng là tài sản của Vimass, được xây dựng, phát triển và duy trì nhằm mục đích cung cấp cho những người quan tâm đến các dịch vụ của Vimass. Việc Khách hàng sử dụng Ứng dụng này phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào khác được quy định tại Ứng dụng này, cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong những quy tắc chung về thương hiệu, bản quyền, quyền riêng tư và ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người khác.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY, CÓ NGHĨA LÀ KHÁCH HÀNG ĐÃ CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VÀ TẤT CẢ CÁC LUẬT HIỆN HÀNH.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ văn bản, nội dung, chương trình phần mềm,… trên Ứng dụng này (gọi tắt là “Nội dung”), bao gồm thương hiệu (đã đăng ký và chưa đăng ký), đồ họa, ảnh, hình ảnh, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) đều thuộc quyền sở hữu và là tài sản của Vimass hoặc tài sản của các bên thứ ba đã cấp cho Vimass quyền sử dụng. Tất cả Nội dung đều được bảo vệ bởi luật Sở hữu trí tuệ. Vimass đồng ý để Khách hàng xem, tải về và in Nội dung khi:

• Sử dụng cho mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại.
• Không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.
• Không chỉnh sửa Nội dung, hình ảnh của Ứng dụng.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Ứng dụng mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ Vimass.

Sự tuân thủ

Vimass có quyền hợp pháp yêu cầu Khách hàng tuân thủ những Điều khoản sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng khi sử dụng Dịch vụ. Vimass có quyền đơn phương chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) Sử dụng Dịch vụ; (2) Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ; và (3) Truy cập Ứng dụng này nếu Khách hàng có hành vi vi phạm. Vimass cũng có quyền thông báo những nghi ngờ vi phạm qui định với cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba.

Tuyên bố từ chối bảo đảm

Vimass không bảo đảm rằng Ứng dụng hoặc Dịch vụ nêu trên Ứng dụng sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi. Ứng dụng này là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, Vimass sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì điều khoản đó sẽ bị gạch bỏ và các điều khoản còn lại sẽ được thi hành.

Chấm dứt sử dụng

Vimass có quyền chấm dứt việc truy cập của Khách hàng vào Ứng dụng và việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Vimass. Vimass sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Khách hàng và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

Thông tin liên hệ

Khách hàng có thể gửi câu hỏi hoặc góp ý về Thỏa thuận này hoặc Ứng dụng này đến Vimass theo địa chỉ:

Công ty TNHH Dịch vụ nền di động Việt Nam

Tầng 4, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Email: VMhotro@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 3941 6205

PRIVACY POLICY

Personal data collection

When Customer uses Vimass Wallet, we may collect various personal data of Customer.
Such data may be provided by Customer itself, for example, when Customer registers itself on our Website or Vimass Wallet App, or when Customer provides Customer's data from a Facebook account, Google.
Customer data is generated by using our services and may also be automatically collected.
The personal information we may collect from the Customer may include: information used to identify such as Customer's name, date of birth, identity card number, nationality and country of residence.
Contact information such as address, telephone number (mobile), email address, of the Customer.
Financial information such as credit / debit card details, bank account details, information related to electricity, water, internet, television, air tickets, train tickets, etc. Information about Customer's access to our website or Application such as IP address, Internet service provider, browser type, operating system.

Access and Information Collection

(a) By using the Application, you acknowledge that we have the right to use the following system APIs to access data on your phone:
        (1) Read and write to phone book
        (2) Get your current location with consent
        (3) Write Application data on a memory card
        (4) Access the Internet from your device.
        All of these accesses are made by us with your consent, so you commit and acknowledge that, once you have given us permission, you will There are no claims to Vimass about this access.

(b) Along with access, we will collect the following information from you                     
Personal information: including the information you provide us to confirm your account such as name, phone number, identity card number, email address;
       General information: such as information about your phone configuration, Vimass version information that you are using for your phone;
       Your location information: your geolocation data will be stored on the server to help you use the Search function of the Application;
       Phone book: we will store your phone book on the server to best support you in using the Application and avoid data loss.
       We are committed to respecting and not using your phone book for any purpose without your consent;
       We do not use any means to monitor the content of messages, exchanges or other methods to track users when using this Application.

Use of personal data

We primarily collect Customer's personal data to carry out our services, such as transferring money to a bank account, paying service bills such as electricity, water, internet charges, transmission fees. photos, ticketing, booking management ... We may also use Customer data to maintain contact with Customers, as well as for advertising purposes. Furthermore, Customer data is used to analyze and optimize our services and Customer's experience with online services and also to improve the quality of our services. Vimass may hide Customer's data to perform the above analysis. Customer's personal data may also be needed for our internal management, accounting audits and fulfillment of our statutory obligations.                     
Customer's personal data will not be used for any purpose other than those described above. For these purposes, we may share customer information with third party service providers. We will not disclose Customer's personal information to any other third party, unless we believe disclosure is necessary to comply with legal requirements, or to enforce our Privacy Policy. this honey.

Protection of customer data

Vimass uses appropriate security measures to protect Customer's personal data against unauthorized access, loss, deletion, disclosure and misuse, and to maintain accuracy and integrity. Customer data. These measures are reviewed regularly. Although we make every effort to protect Customer's personal information, we cannot guarantee 100% security. We therefore cannot guarantee or guarantee the security of any information that Customer transmits to us.

Customer Rights

If Customer has any questions about our processing of personal data, or if Customer wants to review, correct, change or delete any personal data Customer may Access the Website or Vimass Application to implement.

Link with a third party

Vimass's application may contain links to other websites. Please note that Vimass is not responsible for the content or security items of such sites. We encourage Customers to search the website's privacy recommendations.

Vimass reserves the right to collect and use information about the use and statistics, demographics of Users, and agree to keep Customer's confidential or data in accordance with the laws of Vietnam and These Terms and Conditions.

Contact information

Customers may send questions or suggestions about this Agreement or this Application to Vimass at:

Vietnam Mobile Platform Services Co., Ltd

4th Floor, 444 Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Hanoi.

Email: VMhotro @ gmail.com

Phone: (84-4) 3941 6205

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thu thập dữ liệu cá nhân

Khi Khách hàng sử dụng Ví Vimass, chúng tôi có thể thu thập nhiều dữ liệu cá nhân khác nhau của Khách hàng. Những dữ liệu này có thể được cung cấp bởi chính Khách hàng, ví dụ, khi Khách hàng tự đăng ký trên Website hoặc Ứng dụng Ví Vimass của chúng tôi, hoặc khi Khách hàng cung cấp dữ liệu của Khách hàng từ tài khoản Facebook, Google. Dữ liệu của Khách hàng được tạo ra do sử dụng các dịch vụ của chúng tôi và cũng có thể được thu thập một cách tự động. Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ Khách hàng có thể bao gồm: thông tin dùng để xác định như tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, quốc tịch và nước cư trú của Khách hàng. Thông tin liên hệ như địa chỉ, số điện thoại (di động), địa chỉ email, của Khách hàng. Thông tin tài chính như chi tiết thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, chi tiết tài khoản ngân hàng, Thông tin liên qua đến dịch vụ thanh toán điện, nước, internet, truyền hình, vé máy bay, vé tàu hỏa,… thông tin về việc truy cập của Khách hàng vào trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi như địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, loại trình duyệt, hệ điều hành.

Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:
    (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại
    (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý
    (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ
    (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn.
    Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Vimass về việc truy cập này.

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn
Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản Vimass mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của Ứng Dụng;
Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu.
Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chủ yếu thu thập dữ liệu cá nhân của Khách hàng để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng, thanh toán hóa đơn dịch vụ như điện, nước, cước internet, cước truyền hình, đặt vé, quản lý đặt chỗ... Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu của Khách hàng để duy trì liên lạc với Khách hàng, cũng như cho các mục đích quảng cáo. Hơn nữa, dữ liệu của Khách hàng được sử dụng để phân tích và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi và việc trải nghiệm của Khách hàng với dịch vụ trực tuyến và cũng để nâng cao chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Vimass có thể ẩn dữ liệu của Khách hàng để thực hiện phân tích trên. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cũng có thể cần cho việc quản lý nội bộ, kiểm toán kế toán và thực hiện nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được mô tả ở trên. Vì những mục đích này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp luật, hoặc để thi hành Chính sách bảo mật này.

Bảo vệ dữ liệu khách hàng

Vimass sử dụng các biện pháp an toàn thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng chống lại sự truy cập trái phép, thất lạc, xóa, tiết lộ và sử dụng sai, và để duy trì tính chính xác và nguyên vẹn dữ liệu của Khách hàng. Những biện pháp này được xem xét thường xuyên. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn 100%. Do đó chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết về sự an toàn của bất kỳ thông tin nào mà Khách hàng chuyển tới chúng tôi.

Quyền của Khách hàng

Nếu Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào về việc xử lý của chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân, hoặc nếu Khách hàng muốn xem lại, sửa chữa, thay đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào Khách hàng có thể truy cập Website hoặc Ứng dụng Vimass để thực hiện.

Liên kết với bên thứ ba

Ứng dụng của Vimass có thể chứa các liên kết đến các website khác. Xin lưu ý rằng Vimass không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các mục bảo mật của các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích Khách hàng tra cứu các khuyến cáo bảo mật của trang web truy cập.

Vimass có quyền thu thập và sử dụng thông tin về việc sử dụng và số liệu thống kê, nhân khẩu học của những Người Sử Dụng, và đồng ý giữ bí mật hoặc dữ liệu của Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam và những Điều Khoản và Điều Kiện này.

Thông tin liên hệ

Khách hàng có thể gửi câu hỏi hoặc góp ý về Thỏa thuận này hoặc Ứng dụng này đến Vimass theo địa chỉ:

Công ty TNHH Dịch vụ nền di động Việt Nam

Tầng 4, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Email: VMhotro@gmail.com

Điện thoại: (84-4) 3941 6205

Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News