ࡱ> lnk_ 0bjbj 4Rbb6 6 8P,J "BBBB_{IIIIIII$}M/PI]IBB9J/(/(/( BBI/(I/(/(<V>B & &=IOJ0J@=P'P,V>V>(P~@$ /(II'JP : CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc -------***------- H Ni, ngy & . thng & . nm 2019 BIN BN THANH L HP NG S:& & & /2019/BBTL-& & -& & .. Cn c Hp ng chuyn nhng c phn s & & ./2019/HCNCP-& & -& ... k ngy & ../& .../2019 Cn c thc t thc hin Hp ng chuyn nhng. Hm nay, ngy & . thng & & . nm 2019, ti tr s Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam (Vimass) chng ti gm: BN A: BN CHUYN NHNG ng (B): ........................................... Gii tnh: & & . Sinh ngy: & & & & ... Dn tc: & & & Quc tch: & & & & & S chng minh nhn dn: & & & & & & & & . Ngy cp: & & & & ... Ni cp: & & & & & & & & & & & & & & .. Ni ng k h khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. S in thoi: & & & & & .. email: & & & & & & & & & & & & & & & . Ti khon s: & & & & & & & & & & & Ti Ngn hng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... BN B: BN NHN CHUYN NHNG ng (B): ............................................ Gii tnh: & & . Sinh ngy: & & & & ... Dn tc: & & & Quc tch: & & & & & . S chng minh nhn dn: & & & & & & & & . Ngy cp: & & & & ... Ni cp: & & & & & & & & & & & & & & & .. Ni ng k h khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. S in thoi: & & & & & .. email: & & & & & & & & & & & & & & & & .. Ti khon s: & & & & & & & & & & & Ti Ngn hng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ... Bn chuyn nhng v Bn nhn chuyn nhng thc hin y ngh)a v trong Hp ng chuyn nhng s & & /F~ Ŷ}l[H2+hfwhR,5B*CJOJQJ\aJph$hfwh*B*OJQJ]aJph!hB*OJQJ\]aJph!ht_\B*OJQJ\]aJph!h~qB*OJQJ\]aJph'hfwhMuB*OJQJ\]aJph'hfwh<B*OJQJ\]aJphhfwhfwCJOJQJaJ!hfwh*B*OJQJaJph+hfwh*5B*CJOJQJ\aJph%hfwh*B*CJOJQJaJphF~ R T d f F H | 5gd%L^`gdfw$a$gd $ & Fa$gd $@&a$gdgd$^`a$gdfwgdfw$^`a$gd$a$gdgd & , 4 6 @ B P R T b r t ʶ}gQg<'(hfwhfw6B*CJOJQJaJph(hfwh{ 6B*CJOJQJaJph+hfwhuB/6B*CJOJQJ]aJph+hfwh*6B*CJOJQJ]aJph&hfwhA"6CJKH$OJQJ\aJ&hfwh*6CJKH$OJQJ\aJ h 6CJKH$OJQJ\aJ&hfwh156CJKH$OJQJ\aJ&hfwhfw6CJKH$OJQJ\aJ h6CJKH$OJQJ\aJ h]6CJKH$OJQJ\aJ IJsasOO;&hfwhkI6CJKH$OJQJ\aJ"h 6B*CJOJQJaJph"hJ6B*CJOJQJaJph(hfwh %#6B*CJOJQJaJph(hfwhMu6B*CJOJQJaJph(hfwhfw6B*CJOJQJaJph"h6B*CJOJQJaJph(hfwh_\6B*CJOJQJaJph(hfwh{ 6B*CJOJQJaJph"h,u6B*CJOJQJaJph  4 D F ` b d ٵs]G4%hfwh*B*CJOJQJaJph+hfwhI06B*CJOJQJ]aJph+hfwh'6B*CJOJQJ]aJph+hfwhuB/6B*CJOJQJ]aJph+hfwhfw6B*CJOJQJ]aJph+hfwh*6B*CJOJQJ]aJph"h6B*CJOJQJaJph"h 6B*CJOJQJaJph"ht_\6B*CJOJQJaJph(hfwh'6B*CJOJQJaJphd f & ( D ڹweVDD2"hfwh756CJOJQJaJ"hfwh<56CJOJQJaJhfwheOCJOJQJaJ"hfwh %#56CJOJQJaJ"hfwh w56CJOJQJaJh =56CJOJQJaJ"hfwhfw56CJOJQJaJht_\56CJOJQJaJh;56CJOJQJaJ"hfwhMu56CJOJQJaJ"hfwh<56CJOJQJaJ%hfwhB*CJOJQJaJphD F H | h p lv,68t &(ϽϽz"h%Lhq)zCJOJQJ\]aJhB'CJOJQJ\]aJh%LCJOJQJ\]aJ%h%Lh%L5CJOJQJ\]aJ"h%Lh%LCJOJQJ\]aJh%Lh%L6CJOJQJaJhfwhI0CJOJQJaJ"hfwhI056CJOJQJaJ&| 8t (&&$a$gd $`a$gd9sh 5gd%L$a$gd%L $ p#*$a$gd%L$ j p#*$a$gd%L$ >p#*$a$gd%L(.RX~&&Ѻѣ裌ueNL8'h#B*CJOJQJaJmHphsHU-hfwhfwB*CJOJQJaJmHphsHhQB*CJOJQJaJph-hfwhoB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh QjB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhZOB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh,9B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhuB/B*CJOJQJaJmHphsH2019/HCNCP-..........-.......... ngy ..../...../2019, c th nh sau: Bn B chuyn khon y cho Bn A vi s tin l & & & & & & . VN (& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ) va Bn A chuyn nhng: & & & .. c phn vi tng gi tr chuyn nhng l ........................... VN (............................................................) cho Bn B theo Hp ng chuyn nhng s & & ./2019/HCNCP-..........-......... k ngy ...../....../.......... K t ngy k bin bn ny, Hp ng chuyn nhng s & & & /2019/HCNCP-.......-......... k ngy ....../......./2019 c thanh l xong. Hai Bn hon thnh y cc ngh)a v cam kt trong Hp ng chuyn nhng v khng cn thc mc hay khiu kin v vic thc hin ngh)a v ca nhau. Bn thanh l Hp ng ny c lp thnh 04 bn bng Ting Vit c gi tr php l nh nhau, mi bn gi 01 bn, 02 bn lu Cng ty. Hai Bn cng c v k tn di y. BN A & & & & & & & & & & & & BN B & & & & & & & & & & & & XC NHN CA CNG TY CP DCH V NN DI NG VIT NAM Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam xc nhn cc Bn trong Hp ng hon tt vic chuyn nhng c phn, thanh ton y theo quy nh ca Hp ng v cng k Bin bn thanh l ny. I DIN THEO PHP LUT CA CNG TY Ch tch Hi ng qun tr (K tn, ng du) TRN VIT TRUNG   PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT 2 &&&&,&.&B&N&V&X&b&d&l&p&&&&qZC,-hfwhAWB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh>wB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh*B*CJOJQJaJmHphsH-hfwh,9B*CJOJQJaJmHphsH%h#CJKH$OJQJ\aJmHsH%ht_\CJKH$OJQJ\aJmHsH%hD7CJKH$OJQJ\aJmHsH%h CJKH$OJQJ\aJmHsH'hJB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhMuB*CJOJQJaJmHphsH&&&&&&&&& ''''dzlSG4 4'h:h:CJOJQJaJmH*o(sH*$h:h:CJOJQJaJmH*sH*hQCJOJQJaJ0hfwhrB*CJOJQJ\aJmHphsH0hfwhX@B*CJOJQJ\aJmHphsH-hfwh@B*CJOJQJaJmHphsH-hfwh QjB*CJOJQJaJmHphsH'hD7B*CJOJQJaJmHphsH$hfwhZOCJOJQJaJmHsH$hfwhCJOJQJaJmHsH$hfwh@CJOJQJaJmHsH 'B'D'F'L'N'X'Z't'z'~''''Ѻ{dM=*$h;h;CJOJQJaJmHsHh_kRCJOJQJaJmHsH-hfwhafB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh"yB*CJOJQJaJmHphsH'hfwhA"CJOJQJ\aJmHsH'hfwh@CJOJQJ\aJmHsH-hfwh0=B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhrB*CJOJQJaJmHphsHh:CJOJQJaJmH*sH*$h:h:CJOJQJaJmH*sH*hQCJOJQJaJ '((( (((((((((((ݵqZCZ,-hfwhZ-B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhuB/B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH*hfwh %#5CJOJQJ\aJmHsH-hfwh@B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhafB*CJOJQJaJmHphsH&h7CJOJQJaJmH*nHsH*tH'h:h:CJOJQJaJmHo(sH$h:h:CJOJQJaJmHsHhQCJOJQJaJmHsH(((() ))")$)6)8)H)R)T)`)b)t)v)ưww`M:M:M:%ht_\CJKH$OJQJ\aJmHsH%h CJKH$OJQJ\aJmHsH-hfwhZ-B*CJOJQJaJmHphsH%hD7CJKH$OJQJ\aJmHsH%h CJKH$OJQJ\aJmHsH%hJCJKH$OJQJ\aJmHsH+hfwhA"CJKH$OJQJ\aJmHsH%hQCJKH$OJQJ\aJmHsHhQCJKH$OJQJ\aJ-hfwh7MB*CJOJQJaJmHphsH&x)z)++----*-,-.-0-2-4-6-x------- $$Ifa$gdI0$a$gdI0 $`a$gdfw$a$gd$-DM `a$gdfwv)x)z))))))))))nWD5+hfwhfwCJKH$OJQJ\aJmHsHh#CJKH$OJQJ\aJ%hq)zCJKH$OJQJ\aJmH*sH*-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhuB/B*CJOJQJaJmHphsH'hpT&B*CJOJQJaJmHphsH'h^dB*CJOJQJaJmHphsH'h B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhR,B*CJOJQJaJmHphsH'hfwhI0CJOJQJ\aJmHsH%hfwhB*CJOJQJaJph""" ))*****(***:*F*H*V*`*b**** + +ְ솰ss\E\E\-hfwhuB/B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhR,B*CJOJQJaJmHphsH%ht_\CJKH$OJQJ\aJmHsH-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH%h3CJKH$OJQJ\aJmHsH%heCJKH$OJQJ\aJmHsH%hJCJKH$OJQJ\aJmHsH+hfwhA"CJKH$OJQJ\aJmHsH%h#CJKH$OJQJ\aJmHsH +&+h+|++++++,,@,z,|,Ѻu^G^0^u^-hfwhkB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhuB/B*CJOJQJaJmHphsH-hfwh*B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhIB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhIB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhR,B*CJOJQJaJmHphsH-hfwh{ B*CJOJQJaJmHphsH |,,,,,,,,,,,,-Ѻ{dQ>+>%hfwhuB/B*CJOJQJaJph%hfwh*B*CJOJQJaJph%hfwh/0B*CJOJQJaJph-hfwhpB*CJOJQJaJmHphsH'hD7B*CJOJQJaJmHphsH'h,3B*CJOJQJaJmHphsH-hfwh*B*CJOJQJaJmHphsH-hfwhuLB*CJOJQJaJmHphsH-hfwhIB*CJOJQJaJmHphsH-hfwh 2B*CJOJQJaJmHphsH ---.-2-6-N-v-x---------ɹɩlXlGlXl4$hfwh CJOJQJaJmHsH!h3X5CJOJQJaJmH sH 'hfwhI05CJOJQJaJmH sH 'hfwh 5CJOJQJaJmH sH *hfwh 5CJOJQJ\aJmH sH %h:h:5CJOJQJ\]aJh3X5CJOJQJ\]aJhfwhI05CJOJQJaJhfwh 5CJOJQJaJ%hfwhB*CJOJQJaJph%hfwhI0B*CJOJQJaJph-----.///0>0@0znfagdI0$a$gdI0 $`a$gd7$a$gd20$a$gdI0\kd$$IfTl 0c$Y / t644 laytB6T $$Ifa$gd o $$Ifa$gdI0 ------.(.,...0.>.h..δscsP=s)'hfwh CJOJQJ\aJmHsH$hfwh!CCJOJQJaJmHsH$hfwhfwCJOJQJaJmHsHhJCJOJQJaJmHsH$hfwh CJOJQJaJmHsH'hfwh 5CJOJQJaJmH sH 3hfwh205B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hfwhfw5B*CJOJQJ\aJmH phsH -hJ5B*CJOJQJ\aJmH phsH 3hfwh 5B*CJOJQJ\aJmH phsH ...P////000>0D0J0h0ưs_K04hfwh 5B*CJOJPJQJaJmHphsH'hfwhI05CJOJQJaJmHsH'hfwh 5CJOJQJaJmHsH'hfwh 6CJOJQJaJmHsH$h$L5CJOJQJ\aJmHsH*hfwh 5CJOJQJ\aJmHsH*hfwhfw5CJOJQJ\aJmHsH'hfwh CJOJQJ\aJmHsH'hfwhfwCJOJQJ\aJmHsH!hJCJOJQJ\aJmHsH @0B0D0F0H0J0j0l0p0r0v0x0|0~00000000000$a$&`#$$a$gdI0$a$gdI0gdI0h0j0l0n0r0t0x0z0~00000000000000000h~jhU7UmHnHuh3XmHnHuhU7jhU7Uh h0Jjh0JUhljhlU-hfwhB*CJOJQJaJmHphsH$hfwh CJOJQJaJmHsH2&P :pI0. A!"n#$% [$$If!vh#v#v:V l t65Y 5/ ytB6T^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D NormalCJOJQJ_HmH sH tH J@J Heading 1$$x@&a$ CJ&OJQJV@V Heading 2"$$x@&^`a$6CJV@V Heading 3$$hx@&^ha$56CJ \]R@R Heading 4$$L@&]La$5CJOJQJn@n Heading 5 @ <@&^@ #5CJOJPJQJ^JaJnHtHp@p Heading 6 x<@&^&56CJOJPJQJ^JaJnHtHn@n Heading 7 H<@&^#5CJOJPJQJ^JaJnHtHp@p Heading 8 <@&^&56CJOJPJQJ^JaJnHtHp @p Heading 9 <@&^&56CJOJPJQJ^JaJnHtHDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List @B@@ Body Text$$xa$CJ8>@8 Title$a$ 5OJQJ@ @@ 0Footer ! mHsHtH.)@!. Page Number424 IjHeader !oB '4Default Paragraph Font Para Char Char Char Char Char d8xx$CJOJQJ^J_HaJmH sH tH jSj & Table Grid7:V0Ob T_#Style dieu 1 + 14 pt Char Char Char$d xxa$OJQJ^JaJnHtH^Or^ . Char Char Char Char dCJOJQJaJ:o: U70 Footer Char CJOJQJ4U`4 V$ Hyperlink >*phPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] m R 5558 d D (&&''(v)) +|,--.h00 !"#%&(| &-@00 $' /18!!8@0( B S ? OLE_LINK4 OLE_LINK5 OLE_LINK6'''n 222n #&'*-/59:>RTUXZ^bgkn "#)*036<@DINQX[\_`bcghjnrsuvy} >ABERVW[cefkquvy SVW\]_mpquvz ;>?BOSTXacdiostw KNOTUWehimnr"+8GINR^cjnpt NRVW]emtz#1IMv} " ) / = B E F P R S U e f i j m n r s v w y z | }   # 4 8 o s v |   % ' * , / 4 6 8 9 ; < > ? A B k n bgknDI;@16GIf % 4 6 8 9 ; < > ? A B k n 3333333 #$+ 6 8 9 ; < > ? A B k n #$+ 6 6 8 9 9 ; < > ? A B h k n C$0vL1r&$H.N@9V/`[Eڏ֝PObJ^d9TL h8^h`56CJOJQJo(iu :8^`..88^8`)^`()^`()pp^p`() ^ `OJPJQJ^J.@ @ ^@ `. ^ `.h^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohPP^P`OJ QJ o(hH^`CJo(.^`.pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.hh^h`OJPJQJ^Jo(hH- 88^8`hH. ^`hH.  ^ `hH.  ^ `hH. xx^x`hH. HH^H`hH. ^`hH. ^`hH.^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`6OJPJQJ^Jo(- ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( h h ^h `OJQJo( 8 8 ^8 `OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o xx^x`OJ QJ o(^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJ QJ o(o pp^p`OJ QJ o( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJ QJ o(o PP^P`OJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohpp^p`OJ QJ o(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohPP^P`OJ QJ o(hH[EC$0v9^d9T&H.PO     `{    (H         zj         >wEs5Rh@wp-+-kL vn@n2 %2;`p` K p` >w P&Q#?-&*}P P&Pg6L-+Q#=2h0%2; a?g`Rh@}\Evn@ER`}\Ea?`aH K\U`mddPg6L-kL mQP*}P,zrturRn2 ER?-&dhSvXgurR\U`m,zrtEs5dd j{CBS*d:Dhkrw;R}V$Y3r $!2;{eO${ fhksv}P D n  5 wb q /Uuk .Ks^~=v;HUPd4kH66 5 =Jp f66J!1TD7CGn@Vs 9 !"!9!T!""A"3## %#+#U#+`#$ ($7%oE%l%A{%pT&h&j&B'5(p>(w(+*2*#E*4f+x,OM,R,0--!-w-M.(.~.uB/U/4//02060I0a0|0>1E1Z1zt1 2)2845%6i6U7bz8,9-9L9O:&:|:*;AT;C<4|<t>+>_?K?@@X@A&A^uAyA$|AH:B!C3Cw1DuEOFgHIk2I5ZIZJIK LLVM*gMwMJ N NN1OZONiO[2P[P4&R NR_kRqRwRVSTRTMU -U5NUaUQV W8WAW\WX0XhXYtY["[0[J\[Z\_\t_\y\7]]]a$]7]I^Q^_/_`K`{`b}RbEqb\cp8c^dd?dSd=eefafgc1h.ch9shxh}hIj QjUlj0km mwfw/x;Byp^ylyoyq)zs7| }x}t ~y~k~3l^3=J&n4^ip) I~2Pq B3XkIO-AkC)Z-B' 7Miq]G'I7Jy&.r(w5DoY$; Q} %^7Kk])vN &7a $RgsN157kX"m3fRWXl"|VhSW_lj^#PWw\kzs"3q=WzndwU!BCJzq@FCtl<='cp~GJv6B 4#{45e=?JY'R/>*bU]_r%@Hc\ q0=8QS62:u_=s`A;uy2IiRfo,3=L?^T_)<SWc6 $5@nMu7?:B6L8w(::pr/?@l*$LdV#; j|k o b} 9N6]p=F]EPJ_0z..IE 4:>(d &<q5~ r &'*0>e7h8=0s kIu* .v:q?EG{zt$a*"y&uLq% %L`^+QQ6 8 @  Xm `` ` ````&Unknown G*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriI. ??Arial Unicode MSG& r.VnTimeCourierI& r.VnTimeHCourier;(SimSun[SO9& r.VnArial?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1 h{eGqkGH? !41 1 2qHP?2! xx "Cng ho x" hi ch ngha Vit Namabc ThoComputer,    Oh+'0 8 D P \hpx$Cng ho x hi ch ngha Vit NamabcNormal ThoComputer72Microsoft Office Word@:@t@G <@" ՜.+,0 hp| 1 #Cng ho x hi ch ngha Vit Nam Title !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ\]^_`abdefghijmRoot Entry F oData *1Table2PWordDocument4RSummaryInformation([DocumentSummaryInformation8cCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q