ࡱ> f2ɀ\p Toan.Dinhser Ba==N=8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1 Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1h8Cambria1Calibri1 Calibri1.Times New Roman1.Times New Roman1. Times New Roman1.Times New Roman1Tahoma1.Times New Roman"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_->_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_- #,##0.0000 #,##0.00000 #,##0.000 #,##0.0.)_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"??_-;_-@_-"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\) #,##0.000000 #,##0.0000000#,##0.00000000#,##0.000000000#,##0.0000000000#,##0.00000000000#,##0.000000000000#,##0.0000000000000#,##0.00000000000000 0.0% 0.000%4/_(* #,##0.0_);_(* \(#,##0.0\);_(* "-"??_);_(@_)0+_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"??_);_(@_)                                    ff + ) , *   P P     `      a>   ,w@ @  ,@ @ (<w @ *<  ,q @  , #<w@ @ +< <@ @ <@ @ " <@ @ (<@ @ "<@ @  "<@ @ "<@ @ *<@ @ "<@ @  "<@ @ <@ @ <@ @ <@ @ <@ @ <@ @ +  "<@ @  <w @  ,w @  , @  ,q@ @  ,@ @ #<@ @ (< @  "8@ @  <@ @  <@ @ <@ @ <@ @ <@ @  *<@ @ < < <@ @ <@ <@ @ <@ @ *<@ @ ||tϽ}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}-} (* "-"??}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef[$ -}A} (* "-"??ef [$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L[$ -}A} (* "-"??L [$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A} (* "-"??23[$ -}A}! (* "-"??23 [$ -}A}" (* "-"??[$ -}A}# (* "-"??[$ -}A}$ (* "-"??[$ -}A}% (* "-"??[$ -}A}& (* "-"??[$ -}A}' (* "-"?? [$ -}A}( (* "-"??[$ -}}) }(* "-"??[$ -##0.?\ _ @_-@ }}* (* "-"??[$ -???##0.????\ _ ???@_-@ ???}-}+ (* "-"??}-}, (* "-"??}-}- (* "-"??}-}. (* "-"??}-}/ (* "-"??}-}0 (* "-"??}A}1 a(* "-"??[$ -}A}2 (* "-"??[$ -}A}3 (* "-"???[$ -}A}4 (* "-"??23[$ -}-}5 (* "-"??}-}6 (* "-"??}}7 ??v(* "-"??̙[$ -##0.?\ _ @_-@ }A}8 }(* "-"??[$ -}A}9 e(* "-"??[$ -}}: (* "-"??[$ -##0.?\ _ @_-@ }}; ???(* "-"??[$ -???##0.????\ _ ???@_-@ ???}-}< (* "-"??}-}= (* "-"??}U}> (* "-"??[$ -##0.}-}? (* "-"??}(}@ (* "-"??}(}A (* "-"??}(}B (* "-"??}(}C (* "-"??}(}D (* "-"??}(}E (* "-"??}(}F (* "-"??}(}G (* "-"??}(}H (* "-"??}(}I (* "-"??}(}J (* "-"??}(}K (* "-"??}(}L (* "-"??}(}M (* "-"??}(}N (* "-"??}(}O (* "-"??}(}P (* "-"??}(}Q (* "-"??}(}R (* "-"??}(}S (* "-"??}(}T (* "-"??}(}U (* "-"??}(}V (* "-"??}(}W (* "-"??}(}X (* "-"??}(}Y (* "-"??}-}Z (* "-"??}(}[ (* "-"??}-}\ (* "-"??}(}] (* "-"??}(}^ (* "-"??}(}_ (* "-"??}(}` (* "-"??}(}a (* "-"??}(}b (* "-"??}(}c (* "-"??}(}d (* "-"??}(}e (* "-"??}-}f (* "-"??}(}g (* "-"??}(}h (* "-"??}(}i (* "-"??}(}j (* "-"??}-}k (* "-"??}(}l (* "-"??}(}m (* "-"??}(}n (* "-"??}(}o (* "-"??}(}p (* "-"??}(}q (* "-"??}(}r (* "-"??}(}s (* "-"?? 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef % 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef % 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef % 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef % 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef % 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef % 40% - Accent1M 40% - Accent1 L % 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L渷 % 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L % 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L % 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L % 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ % 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 % 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ږ % 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23כ % 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 % 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %! 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 % "Accent1AAccent1 O % #Accent2A!Accent2 PM % $Accent3A%Accent3 Y % %Accent4A)Accent4 d % &Accent5A-Accent5 K % 'Accent6A1Accent6 F %(Bad9Bad %) Calculation Calculation }% * Check Cell Check Cell %????????? ???+ Comma,( Comma [0]-&Currency.. Currency [0]/Explanatory TextG5Explanatory Text %0 K Followed Hyperlink % 1Good;Good a%2 Heading 1G Heading 1 I}%O3 Heading 2G Heading 2 I}%?4 Heading 3G Heading 3 I}%235 Heading 49 Heading 4 I}%69 Hyperlink % 7InputuInput ̙ ??v% 8 Linked CellK Linked Cell }% 9NeutralANeutral e%3Normal % :Noteb Note  ;OutputwOutput ???%????????? ???<$Percent =Title1Title I}% >TotalMTotal %OO? Warning Text? Warning Text %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`2VVn gp n 21.3.20192Vn gp n 25.2.20192Vn gp n 13.2.2019:wIVn gp theo DKKD 16 & 17! ;C ;F 4rj03 A@@ <lNguyn Thanh BnhTn thnh vinSTTTng"Cty TNHH u t Ti chnh BS TOGICty CP Tp on HIPTNguyn Trung HPhm in TrungTrn Vit Trung Trn Th HinCty CP Tp on Lin Vit ng Hng Anh Thi Tn DingTrn Vit Linh)Cty CP Khong sn v Luyn kim Thng LongCty CP Him LamCty TNHH u t MVIDng Ding TriuPhm Thanh TinL Th Tuyt Mai Th Hi Yn Trn Thanh T Phm L HngPhm L Thanh Sn!Cty CP u t Thin Long An ThnhNguyn Th Hng YnTrn Nam TrungVi Phng ThanhNguyn c HngNguyn nh ThngTrn Vit Phngng Th ChnhTrn Vit Ding L Huy Tun L Xun HiHong Hi ng Ha Khc Nam Nguyn c CNguyn Vn Huynh L T Anh Hoi BcNguyn Hong LiNguyn ng TrungPhm Th Thanh ThyNguyn Ngc AnhL Th Thanh Nga H Nam Tininh Trng Hng Cty CP Qung co trc tuyn 24H Vi Thnh Trung Trn Hoi Bc Trn Ngc nh Nguyn Th Hng$S vn gp theo KKD 16 ln th 16 /DANH SCH CC C NG CNG TY THEO KKD 16 & 17S vn gp theo KKD 17 S c phnS vn tng thm Mnh gi CPThay iS vn gp hin tiS c phn hin c 24.11.2018T l % 29.11.2018 26.11.2018Nguyn Hng LamPhan Phan HngDng Th Chu KhanhNguyn Trng Thnh L Huy CngTrn Tuyt HngTrn Vit Tho L Vit TnL Trng TngNguyn Th Ngc H 19.10.2018 C phiu > 5% C a phiu 13.12.2018Vi DingNguyn Ch cNguyn Quang ThngNgy thay i cui cngS vn nu gp MD KIN CC C NG C TNG VN 10% T NGY 25.2.2019 N 17H NGY 1.3.2019 03.01.2019Trn Vit Hng'CTCP Khong sn v Luyn kim Thng Long L Phng ChiCty TNHH u T Gia Thnh PhtNguyn Thnh Nam 16.1.2019 25.1.2019 17.12.2018*S vn c gp thm t 25.2.19 n 1.3.191DANH SCH CC C NG CNG TY N NGY 13.02.2019Trnh Vit Hng 13.2.2019 13.02.2019"S vn gp tnh n ngy 13.2.2019"Vn gp t 11.3.19 n 17h 15.3.19Vn gp n ngy 13.2.2019!Vn gp t 25.2.19 n 17h 4.3.19S vn gp n ngy 21.3.2019Tng s/DANH SCH C NG V VN GP N NGY 21.3.2019Chuyn nhng t 15.3 n 21.3rUE PFG9HEI}J_KgRM &NO O RQ RU GTccB f2ɀ DU[rއ dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M.OneNoteP/ od,,LetterGIS4DINU"4SMTJ{133619e4-143b-463a-b809-b1f51d05f973}InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLPaperSizeLETTEROrientationPORTRAITColorModeColorResolutionRes300V4DM"dXX333333?333333?&<3U} mf} *} I } $ k} $ k} I } mDw,h@h@,,,, , , , , ,,,,,,]@,,,,,,,,,,,, mjmmmmmmm g h hf ig ie ik ih j?e RiO{ۻ0BZ#OƤA %C#O*A %C#O %C#O:>h2B %C#P?z %C~ e? sOBZO@_AO~ ODd-O _BDDDD!Pv;0?- DD~ e@ lO/AZ$OxuAD OAOADOA!C?LLLL!P~ e(@ l4OeAZ OקA D OOO*dA"!P^~?@ DD~ e*@ l OAZ$Ooˏ? DD~ e1@ sXOHAZ O A D OOO(A!P?< DD~ e2@ sOHAZ OOOOHAPg,?~ e3@ sOHAZ OOOOHAPg,?&~ e4@ lOHAZ OOOOHAPg,? ~ e5@ lO@AZ OOOO@A!PΉ? DD~ e6@ laO`VkAZ$Om"AD ~ OB>G&OOȋXA%!P7un? DD~ e7@ lGOtAZ OOOOtAPV~P?;~ e8@ lPOeͽAZ!O~ Ob&O`RAD-Oh`ADDDD!PSe? DD~ e9@ sZOAZ OOOOAP+/%܄?~ e:@ lIOAZ$OMAD ~ OOOA!P ?) DD~ e;@ lOhAZ OOOOhAPѨ*=?#~ e<@ lOhAZ OOOOhA(PѨ*=?.~ e=@ lOIAZ OOOOIA !P ~?$ DDDl&p ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,~ e>@ l O>A Z OOO O>A!! P B=|?, D D~ !e?@ !l!OH̼A"Z#$!Op AD! !OO!OA'!!PV{? D!D~ "e@@ "l"OH̼A"Z$$"Op A#D" "OO"OA!"PV{? D"D~ #e@@ #l1#O`A#Z #OOO#O`A$#P5, mz?9~ $eA@ $lR$OeͽA$Z" $OOO$OeͽA%$PV Iy?~ %eA@ %lD%OCA%Z' %Od6A& D% ~ %Ož%O%O0ѺA!!%PcQOw? D%D~ &eB@ &l &O׷A&Z% &OOO&O׷A'!&Pߡ-;Tt? D&D~ 'eB@ 'lC'OCA(Z& 'Od6A' D' 'OO'OJA'Pn%_{`s?B~ (eC@ (lF(O@_A)Z( (OOO(O@_A.!(Ppp? D(D~ )eC@ )lE)OA)Z) )OOO)OA*)PrXo?3~ *eD@ *l*O vA*Z* *OOO*O vA+*Pfvj?~ +eD@ +l+Oo̬A+Z+ +OOO+Oo̬A.+P'Ni?~ ,eE@ ,l,Oo̬A,Z, ,OOO,Oo̬A-,P'Ni?(~ -eE@ -l-O`FA-Z- -OOO-O`FA/-P`4Vte?!~ .eF@ .l#.O`&A,Z1.O~ .O_ .O.OA2!.PU_bd?0 D.D~ /eF@ /l/OǧA/Z. /OOO/OǧA0/Pd?~ 0eG@ 0l 0O A0Z/ 0OOO0O A10Pd? ~ 1eG@ 1l"1OA1Z0 1OOO1OA21P@ng*a?:~ 2eH@ 2lK2OA3Z2 2OOO2OA62PrX_?4~ 3eH@ 3l$3O@A3Z3 3OOO3O@A43Pv#Y?5~ 4eI@ 4l4O@:A4Z4 4OOO4O@:A54P ewDV? ~ 5eI@ 5lY5OA5Z5 5OOO5OA65PrXO?8~ 6eJ@ 6lH6OׇA7Z6 6OOO6OׇA:6Pߡ-;TD?~ 7eJ@ 7l&7OA7Z7 7OOO7OA87P:D?~ 8eK@ 8l%8Op A8Z8 8OOO8Op A98P:D?"~ 9eK@ 9l'9O؄A9Z9 9OOO9O؄A:9PKB??~ :eL@ :l!:OàA;Z: :OOO:OàA>:PI[+A?~ ;eL@ ;l(;OA;Z; ;OOO;OA<;Pnc;?~ <eM@ <l)<OP~A<Z< <OOO<OP~A=<Plkpv :? ~ =eM@ =l*=O?|A=Z= =OOO=O?|A>=PѐK8?~ >eN@ >l+>O|A?Z> >OOO>O|AB>P-vi8?2~ ?eN@ ?l/?O.zA?Z? ?OOO?O.zA@?P7u7?6Dl@,A,B,C,~ @eO@ @l,@OuA@Z@ @OOO@OuAA@P_ý[3?A~ AeO@ Al3AOqAAZA AOOOAOqABAP'ʗG.?~ BeP@ Bl.BOp gACZB BOOOBOp gABP:$?C~ Ce@P@ Cl-COvRACZC COOOCOvRACPoar ?+ |<x    . = e= PH0( >@ ggD f2ɀ E|ys dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(zG?)Q?M Hewlett-Packard HP LaserJet P2 C odXXLetterDINU"h :ɲ-Th SMTJX IUPHx=oPHE LQ6_&u 1P)$Q[H`@O?1DՍ 97b:PH'c7Ǿ[@ 'a;իf"lJ12j"_CMXGÍ4+B?{ޙ:Ύ]ѐ>/nPDreJZC/3۫ӽQGsՑ-/O:(%3&~* Ju#}I')rQbyjĩMVq)鋢)`bjN 36Kw Q_FɑI 3":p#D/5ZZ/R_dv2_>wZZev|˸]ubU)[GF޵=Wn D4pbzJ[ܠxzҫܖs˳?gϿ=~W _ Nho~dx%<J" dXX333333?333333?&<3U} m} *} } $} m} } I} E w W , , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,, mUmmmmmm W W Yd X8 X_ XT M?B RO{ۻ0BZOj[AZ#O/A %C#Oy>h2B. %C#P?z %C~ B? NOBZO*}-AZ$O(5AD !O5hBB DD!P@5?& DD~ B@ NOe2AZOj$AZ$OH(AD OƷAAC9 LLPW7?AC9 LD~ B@ NO/AZOp"AZ$OxuAD !Og&A DD!P~L+? DD~ B@ NOsvAZO!ACZ$Op+AD OAPا? ~ B@ N[OtAAZOAZ O*uA D !OA DD!PpZW? DD~ B@ N0O+A ZO3333AZ$OA ZO@Z$O AD OмAPi?Del$b ,!,",#,$,%,&,',(,),*,+,,,-,.,/,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:,;,<,=,>,?,~ B>@ N1 O`A Z O.@!Z $ O*A D  OX;A P0id}?)~ !B?@ !NP!OeͽA!Z!!Oj@Z! !OׇA" D! !O*dA !PНp~|?8~ "B@@ "NR"OeͽA"Z""Oj@#Z" "OׇA" D" "O*dA"PНp~|?-~ #B@@ #N#OH̼A#Z##O`@Z#$#Op A#D# #OA$#PV>~{?4~ $BA@ $N$OH̼A%Z$$O`@!Z$$$Op A$D$ $OA$PV>~{?"~ %BA@ %N %O׷A&Z%%O@Z% %OA% D% !%O9A D%D%!%P+Zv? D%D~ &BB@ &NC&OCA&Z&&O@'Z& &Od6A& D& &OJA&&P>FL{`s?~ 'BB@ 'ND'OCA(Z''O@Z' 'Od6A' D' 'OJA'P>FL{`s?%~ (BC@ (NF(O@_A(Z((O@#Z( (O~A) D( !(O`OA! D(D(!(PCa3 r? D(D~ )BC@ )NE)OA)Z))OL@$Z) )O8|A* D) )OfA()PCq?~ *BD@ *N*O vA*Z**O@P@+Z*$*O xA*D* *OA"*PHqm?~ +BD@ +N+Oo̬A+Z++O@(Z+$+Op wA+D+ +OA,+Pr0k?5~ ,BE@ ,N,Oo̬A,Z,,O@-Z,$,Op wA,D, ,OA$,Pr0k?+~ -BE@ -N-O`FA.Z--O8@%Z-$-O'sA-D- -O@K'A%-P^ ~ 3BH@ 3N$3O@A3Z33O8@+Z3$3OgA3D3 3O BA43PEsD\?7~ 4BI@ 4N4O@:A4Z44O@5Z4$4OdA4D4 4O[.A,4P~X?~ 5BI@ 5NY5OA6Z55OL@-Z5 5O8\A5 D5 5OfA-5PCQ?~ 6BJ@ 6NH6OׇA6Z66O@7Z6 6OSA6 D6 6O9A66P+ZF?/~ 7BJ@ 7N&7OA8Z77Ov@/Z7$7OHRA7D7 7Ot!A/7PX3F?~ 8BK@ 8N%8Op A8Z88O@9Z8$8OlRA8D8 8O XA18P`IF?~ 9BK@ 9N'9O؄A9Z99O@1Z9$9OPA:D9 9O\A89P'C?@~ :BL@ :N!:OàA:Z::O@;Z:$:OPA:D: :OSA2:PXtC?9~ ;BL@ ;N(;OA;Z;;O@3Z;$;Op{IA;D; ;O3A<;PWn>?~ <BM@ <N)<OP~A<Z<<O@=Z<$<OXHA<D< <O-A4<PKmZ==O^@5Z=$=OFA=D= =O:`A5=Pv8E;?~ >BN@ >N+>O|A>Z>>O@?Z>$>OFA>D> >O(~A>>Pw|:?<~ ?BN@ ?N/?O.zA@Z??O@7Z? ?OXEA? D? ?O}A7?P=%19? Dl@,A,B,C,D,~ @BO@ @N,@OuA@Z@@O@AZ@$@O0AA@D@ @O3#xA9@P[y04?~ ABO@ AN3AOqAAZAAOĜ@9ZA$AO@ ggD f2ɀ H P(bAWG dMbP?_*+%,&(\?'Q?(?)\(\?M Hewlett-Packard HP LaserJet P2 C odXXLetterDINU"h :ɲ-Th SMTJX IUPHx=oPHE LQ6_&u 1P)$Q[H`@O?1DՍ 97b:PH'c7Ǿ[@ 'a;իf"lJ12j"_CMXGÍ4+B?{ޙ:Ύ]ѐ>/nPDreJZC/3۫ӽQGsՑ-/O:(%3&~* Ju#}I')rQbyjĩMVq)鋢)`bjN 36Kw Q_FɑI 3":p#D/5ZZ/R_dv2_>wZZev|˸]ubU)[GF޵=Wn D4pbzJ[ܠxzҫܖs˳?gϿ=~W _ Nho~dx%<J" _XX333333?333333?&<3U} $@} I-@} L} IL} $L} $L} $L} I L} @} $@} @} I @} @H @ VE @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ n`nnnnnnn K K K7 VS K; K< J= M? MN UMB R#S{ۻ0B %F0SS -D0S{ۻ0BSj[Ad?T? T/Y?z~ B? NOB OOOB& LLO*}-A& L'Pl5?&C1 LD OP ~ B@ NOe2A OOOe2AOj$AP&y? O P&y?D~ B@ NOh}A OV)OAOAmA!O/A DDOp"A D'!PҫM+?= DD3Pd? DDD D D% Pd? D~ B@ NOsvA OOOsvAO!AP(? O P(?+D~ B@ N[~ O O])OtAeA@_A!OtA DDOA D'!Pn OOA! OOA D D O@A D '! P?; D D! P? D D P?D ~ B @ N OЊiA OV3 O 1A OAחAeA! O:{^A D D OA D '! PN]y?? D D OO ~ B"@ N O-A OO O-A O A Pa?@ OP ~ B$@ NW~ O OV OA OA Op A Pp){K?> OP ~ B&@ N OA OO OA O0} A P5?2E PJZ? /D DD+D,D7D8DBDC PJZ?D ~ B(@ N4OeA OOOeAOjAP^~?C OO ~ B*@ N OA OOOAO8A!P.?F DD OO ~ B,@ NJ~ O O>OeAOeAOj@P^~?B OO ~ B.@ NQ~ O OOOeA!OeA DDOj@ D'!P^~?6 DD OO ~ B0@ NO@A OOO@AOR@Pfc? OO ~ B1@ NXOHA OOOHAO`@P?E OO ~ B2@ NOHA OOOHAO`@P? OO ~ B3@ NOHA OOOHAO`@P?: OO ~ B4@ NOHA OOOHAO`@P?8 OO ~ B5@ N2O@ΣA OOO@ΣAO@PŃm?D OO ~ B6@ NG~ O O>OtAOtAO@PnAO@ !P=s|? DD OO Dl&,1 @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @~ B>@ N1 OA OL QO O`A O.@! Pԙwd}? OO ~ !B?@ !NP~ !O !OO~ !O5w!!OeͽA! D!D!!Oj@" D!'!!P^~|? D!D !OO ~ "B@@ "NR~ "O "O^~ "O5w!"OeͽA" D"D""Oj@# D"'!"P^~|? D"D "OO ~ #B@@ #N~ #O"1s #OO#OH̼A##O`@$#P{?'#P? DD#D$# O~ $BA@ $N~ $O"1s $OO$OH̼A$$O`@%$P{? $OO ~ %BA@ %N %ObA %OV=%Q^%'חAmAeAA!%O׷A% D%D%%O@& D%'!%P~v? D%D %OP ~ &BB@ &NC~ &O &OA~ &OQ&OCA&&O@'&Pn%_{`s? &OO ~ 'BB@ 'ND~ 'O 'O@~ 'OQ'OCA'''C LL'O@(''C L''Pn%_{`s? 'OO ~ (BC@ (NF~ (O (OA3(O@_A(AחAA!(O@_A( D(D((O@) D('!(P/Hr? D(D'(PE{Cy?#D(D5D:( O~ )BC@ )NE~ )O )OO~ )OG!)OA) D)D))OL@* D)'!)P%?}q? D)D )OO ~ *BD@ *N~ *OB= *OO*O vA*'*O@P@+'*P݁m? *OO ~ +BD@ +N~ +Oߘ9 +OO+Oo̬A+'+O@,'+Pbsx;#k?5 +OO ~ ,BE@ ,N~ ,Oߘ9 ,OO,Oo̬A,',O@-',Pbsx;#k? ,OO ~ -BE@ -N~ -OŒ^1 -OO-O`FA-'-O8@.'-PN7(g?9 -OO ~ .BF@ .N~ .OK/ .OO.OǧA.'.O{@/'.PnMf?$ .OO ~ /BF@ /N ~ /O. /OO/O A/'/O@0'/Po1f? /OO ~ 0BG@ 0N"~ 0O' 0OO0OA0'0O-@1'0P~ -b? 0OO ~ 1BG@ 1N#~ 1OM$ 1OO1O`&A1'1O@2'1P+"[a?! 1OO ~ 2BH@ 2NK~ 2O 2O>~ 2OF#2OA2'2OL@3'!2P%?}a?% D2D 2OO ~ 3BH@ 3N$~ 3OB 3OO3O@A3'3O8@4'3P7h E\? 3OO ~ 4BI@ 4N~ 4OB: 4OO4O@:A4'4O@5'4P8׈6~X?' 4OO ~ 5BI@ 5NY~ 5O 5OA~ 5O5OA5'5OL@6'5P%?}Q?* 5OO ~ 6BJ@ 6NH~ 6O 6OA~ 6OׇA6OׇA6'6O@7'6P~F?) 6OO ~ 7BJ@ 7N&~ 7O 7OO7OA7'7Ov@8'7PRڶF? 7OO ~ 8BK@ 8N%~ 8Op A 8OO8Op A8'8O@9'8P F?# 8OO ~ 9BK@ 9N'~ 9Oul 9OO9O؄A9'9O@:'9Pl!C? 9OO ~ :BL@ :N!~ :O. :OA~ :Q<:OàA:':O@;'!:PP0C? D:D :OO ~ ;BL@ ;N(~ ;OB ;OO;OA;';O@<';P`m>?( ;OO ~ <BM@ <N)~ <OP~A <OO<OP~A<'<O@='<PBڽ'=PLltF;? =OO ~ >BN@ >N+~ >OB| >OO>O|A>'>O@?'>PK5:?1 >OO ~ ?BN@ ?N/~ ?OK ?OO?O.zA?'?O@@'?P29?, ?OO Dl@ @A @B @C @D @E @F @G ,~ @BO@ @N,~ @OBk| @OO@OuA@'@O@A'@POPS4?3 @OO ~ ABO@ AN3~ AOBc AOOAOqAA'AOĜ@B'AP{Z0?. AOO ~ BBP@ BN.~ BOp gA BOOBOp gAB'BO@C'BP &?" BOO ~ CB@P@ CN-~ COvRA COOCOvRAC'CO@~@D'CPaJ?0 COO DB DNDO_A DO@DQ_DDD!DOD DDDDDOE DD'!DP7 DDD DOO EB EN EOEQ<EDE!EOE DEDEEOF DE'!EP DED EOO FB FBFOA FO\FQ!FOF DFDFFO DF'!FP< DFD FOO G@@@@@@ @  A   A e   ( F 0( R C ]F! d >@dCCC ggD f2ɀ 7l dMbP?_*+%,&ffffff?'ffffff?(?)?M Hewlett-Packard HP LaserJet P2 C odXXLetterDINU"h :ɲ-Th SMTJX IUPHxٽNPsT*3Y|: @uC*"$J%2vd`:R[$$1a,gk;9=> J:n9)S_7mKNo'Yh)^9AWaN9"qlLQ_t}Tk['=@Cǝ&fp=Gȿy浮k*togY4x)qC Z3akAyvW%#Y*׳ڬfHcNd'q/~W(*[zem~GːM#H :8W9o/rH.^!+kdSu咮0_ .P3Zv22NMΗ_ގδGߟT~6_ w?Cw<J"dXX333333?333333?&<3U} } )} } } I} $} 7w,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m6mmmmmm@DIGD@@ o o o5 q: o7 o9 r8pppqppr~ A? CHR"ԣB~ A@AB!`@ DDF*}-A52 LL~ A@ C0HR"ԣB~ A@ABA@51 LL^*}-A~ A@ CH(2A~ A@Ae2AA.@^j$A~ A@ CH qvA~ A@AsvAA@^!A~ A@ C H0aA~ A@AbAA@^A ~ A@ C H]A~ A@ A_A A`r@ ^`eA ~ A@ C H`yA~ A@ Ah}A A@ ^oA ~ A @ C Hac-A~ A@ A-A Ao@ ^ A ~ A"@ C HM"ԣA~ A@ AA Au@ ^0} A ~ A$@ C1 HP"ԣA~ A@ AA Au@ ^0} A~ A&@ C Hc)A~ A@A@ !C!H] A!A@AŒ^1!A(ѭ@!!^8@"~ "A?@ "C"H,YǧA"A@AK/"A@""^{@#~ #A@@ #C #H׽u A#A@A.#AR"@##^@$~ $A@@ $C!$H׽u A$A@A.$AR"@$$^@%~ %AA@ %C"%H&~@=A%A@A'%Av _@%%^-@&~ &AA@ &C#&HM$A@AM$&Adz@&&^@'~ 'AB@ 'C$'H* ѐA'A@AB'A@''^8@(~ (AB@ (C(H[ĝA(A@AB:(A:)]@((^@)~ )AC@ )C&)HD A@A )A,@))^v@*~ *AC@ *C%*H׽u A*A@Ap A*A E(B@**^@+~ +AD@ +C'+Ha؄A+A@Aul +Am`@++^@,~ ,AD@ ,C(,HgYA,A@AB,AD2]@,,^@-~ -AE@ -C)-HE2~A-A@AP~A-AHpm}@--^@.~ .AE@ .C*.Hʀ!A@A!.A@..^^@/~ /AF@ /C+/Hr|A/A@AB|/Ax_#@//^@0~ 0AF@ 0C/0HF zA0A@AK0An}@00^@1~ 1AG@ 1C,1HuuA1A@ABk|1AJȧ@11^@2~ 2AG@ 2C32HSNjqA2A@ABc2AS@22^Ĝ@3~ 3AH@ 3C.3H׽u gA3A@Ap gA3A E(B@33^@4~ 4AH@ 4C-4Hd%+9nRA4A@AvRA4A6@44^@~@5~ 5AI@ 5C45HeA~ 5A@5AeA5A55^jA66a 6c#6bŚ<׻0B6 %56a#6a{ۻ0B6 %5#6a,gA6 %5#6_j[Az %52 vvv 6 zPH@0( >@555BggD Oh+'0HP`x falconWindows UserMicrosoft Excel@@?@K՜.+,0pHP X`hp x . Vốn góp đến 21.3.2019Vốn góp đến 25.2.2019Vốn góp đến 13.2.2019Vốn góp theo DKKD 16 & 17)'Vốn góp đến 13.2.2019'!Print_Area Worksheets Named Ranges !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F9[WorkbookDSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8