ࡱ> }|_ =bjbj 8Pbb%@ @ 8lR<o"Z$ &o(o(o(o(o(o(o$q}tLoELoo%%% &o%&o%%pbf@"hd8oo0od u$upffzu&g%LoLoG%ou@ `: CNG HO X HI CH NGH(A VIT NAM c lp - T do - Hnh phc ----------o0o---------- HP NG CHUYN NHNG C PHN S: & & /2019/HCNCP-& & ..-& & .. Hp ng chuyn nhng c phn (Hp ng) c lp ngy & ../& ../2019 ti tr s Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam (Vimass), gia hai Bn: BN A: BN CHUYN NHNG ng (B): ........................................... Gii tnh: & & . Sinh ngy: & & & & ... Dn tc: & & & Quc tch: & & & S chng minh nhn dn: & & & & & & & & . Ngy cp: & & & & ... Ni cp: & & & & & & & & & & & & & Ni ng k h khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & S in thoi: & & & & & .. email: & & & & & & & & & & & & & & . Ti khon s: & & & & & & & & & & & Ti Ngn hng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. BN B: BN NHN CHUYN NHNG ng (B): ............................................ Gii tnh: & & . Sinh ngy: & & & & ... Dn tc: & & & Quc tch: & & & S chng minh nhn dn: & & & & & & & & . Ngy cp: & & & & ... Ni cp: & & & & & & & & & & & & & Ni ng k h khu thng tr: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & S in thoi: & & & & & .. email: & & & & & & & & & & & & & & . Ti khon s: & & & & & & & & & & & Ti Ngn hng & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. iu 1. Ni dung ca Hp ng Bn A ng chuyn nhng cho bn B & & & . c phn ti Cng ty c phn dch v nn di ng Vit Nam. S c phn chuyn nhng: & & & c phn Loi c phn: C phn ph thng. Mnh gi: 10.000 VN/c phn Gi chuyn nhng c phn: 10.000 VN/c phn Tng gi tr chuyn nhng: ....................& & & & VN (& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ). Bn B ng mua: & & & & & & & c phn do Bn A chuyn nhng vi tng gi tr chuyn nhng l& & & & & & & & & & & & & & & & ..VN (& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ). Sau khi chuyn nhng phn vn gp, Bn A cam kt khng c khiu ni g v quyn v ngh)a v ca mnh ti Cng ty Vimass. iu 2. Thi hn thanh ton, phng thc thanh ton Thi hn thanh ton: Thanh ton .... ln trc ....... ngy ....../......./.........   ķzm`P@3P`h4'6CJKH$\aJhVXeh*6CJKH$\aJhVXeh!$6CJKH$\aJhJZ6CJKH$\aJh'J6CJKH$\aJhVXeh6CJKH$\aJh1Y6CJKH$\aJhVXehk6CJKH$\aJhVXeh5CJKH$\aJh5CJKH$\aJhVXeh]+5CJKH$\aJhVXehm5CJKH$\aJhVXehK~5CJ\aJhVXeh5CJ\aJF~6 : \ " p#*$gdJZ$a$gd4N $ p#*$a$gd4N$ j p#*$a$gd4N$ >p#*$a$gd4N $ 5a$gdcM $@&`a$gdP"9 W!@&gdP"9 $@&a$gdm$a$gdm & 4 6 8 : J h n x z ƹ|l\\OBOB\h4N6CJKH$\aJht6CJKH$\aJhP"9h6CJKH$\aJhP"9h/W6CJKH$\aJh]O6CJKH$\aJhP"9h6CJKH$\aJhP"9h6CJKH$\aJhVXehf"6CJKH$\aJhP"96CJKH$\aJhVXeh6CJKH$\aJhVXeh36CJKH$\aJhJZ6CJKH$\aJh,6CJKH$\aJ ( : < N P V X Z \ ÷{k_O?hJZB*CJaJmHphsHh4NB*CJaJmHphsHhVXehfCJ\aJhP"9hm6CJKH$\aJhP"9h6CJKH$\aJhP"9h6CJKH$\aJhP"9hVXe6CJKH$\aJhP"9hw_6CJaJhP"9h-&6CJaJhP"9h6CJaJhP"9hZq6CJaJh6CJaJhP"9hV6CJaJhP"9h7\6CJKH$\aJ  8 F H \ v x & 4 R T n ;xxi]Qh4NCJaJnHtHhJZCJaJnHtHhVXeh4NCJaJnHtHhVXeh4NCJaJh4NB*CJaJmH*phsH*h4NB*CJaJphh4NCJaJhBh4NCJaJhJZB*CJaJphhVXeh4NB*CJaJphhd5B*CJ\aJphh4N5B*CJ\aJph(hJZhJZ5B*CJaJmHphsH ( 6 B Z ` n Vj "<>ɽ}nbnbWOnbhJZCJaJhBhJZCJaJhJZB*CJaJphhVXehJZB*CJaJph(hJZhJZ5B*CJaJmHphsHhJZB*CJaJmHphsHhVXehfCJ\aJhchCJaJnHtHhcCJaJnHtHh4NCJaJmH*nHsH*tHh4NCJaJnHtHhJZCJaJnHtHhVXeh4NCJaJnHtH VdT$ & Fxxa$gdgd p#*$gdJZ$a$gdJZ $ p#*$a$gdJZ$ j p#*$a$gdJZ$ >p#*$a$gdJZ $ 5a$gd $ p#*$a$gd4N>N`jv4Hbd &4Rphɺpah&"hCJaJnHtH"h&"h5CJ\aJmHsHhVXehJZCJ\aJmHsHh.!xCJaJnHtHhJZCJaJmH*nHsH*tHhJZCJaJnHtHhVXehJZCJaJnHtHhVXehJZCJaJhJZB*CJaJphhVXehJZB*CJaJphhJZB*CJaJmH*phsH*"hp t jr|0巫ßueuVFhP_&CJaJmH*nHsH*tHhQhlzCJaJnHtHhlzCJaJmH*nHsH*tHh'JCJaJnHtHhhCJaJnHtHhQhCJaJnHtHh<:CJaJmHsHhCJaJmH*sH*hCJaJmHsHh&"hCJaJmHsH$h&"hCJaJmH*nHsH*tHh&"hCJaJnHtHh<:CJaJnHtH2t @^./ ////$ hh^ha$gd$ & F ha$gd$ hdha$gd $h^ha$gd $dha$gd$a$gd $h`ha$gd$ & Fxxa$gd$ & Fxxa$gd@./ ///2:30626p677777ññâârbUHUrh:*CJ\aJmHsHhCJ\aJmHsHhVXehCJ\aJmHsH"hVXeh5CJ\aJmHsHh ehCJ\aJmH*sH*Uh<:CJaJmHsHh&"hCJaJmHsH"h&"h5CJ\aJmHsHh&"hCJ\aJmHsHh<:hCJaJnHtHh&"hCJaJnHtHhhP_&CJaJnHtH sau khi hai Bn cng k kt vo Hp ng ny. Phng thc thanh ton: Chuyn khon t ti khon ca bn B n ti khon ca Bn A. iu 3. Quyn li v trch nhim ca cc Bn tham gia Hp ng Quyn li v trch nhim ca Bn A Cung cp y , chnh xc v kp thi cc giy t, ti liu chng minh quyn s hu hp php phn vn gp ti Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam; c thanh ton y v ng hn phn vn gp chuyn nhng cho Bn B theo cc iu khon trong Hp ng ny; Cam kt khng c bt c thc mc g trc cc c quan chc nng; Hp tc thng xuyn vi Bn B trong qu trnh thc hin Hp ng. Quyn li v trch nhim ca Bn B c Bn A cung cp y , chnh xc v kp thi cc giy t ti liu chng minh quyn s hu hp php phn vn gp ti Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam; Thanh ton y v ng hn cho Bn A theo ng cc iu khon trong Hp ng ny; Cam kt khng c bt c thc mc g trc cc c quan chc nng; Hp tc thng xuyn vi Bn A trong qu trnh thc hin Hp ng. iu 4. Gii quyt tranh chp Khi c tranh chp pht sinh, hai Bn phi cng nhau thng lng gii quyt, nu khng thng lng c s gii quyt theo quy nh ca php lut. iu 5. Hiu lc ca Hp ng Hp ng ny c lp thnh 04 bn c gi tr php l nh nhau, mi bn gi 01 bn, 02 bn lu li Cng ty. Hp ng c hiu lc k t ngy bn B chuyn tin vo ti khon bn A. Mi tho thun trc y (nu c) tri vi Hp ng ny u khng c gi tr php l. BN A & & & & & & & & & & & BN B ......................................... XC NHN CA CNG TY CP DCH V NN DI NG VIT NAM Cng ty CP dch v nn di ng Vit Nam xc nhn: vo hi ........, ngy .................. cc Bn trong Hp ng hon tt vic chuyn nhng phn vn gp v thanh ton y theo quy nh ca Hp ng. I DIN PHP LUT CA CNG TY Ch tch Hi ng qun tr (K tn, ng du) TRN VIT TRUNG   PAGE PAGE 3 /11f22283:3~4(550626p67777 $ ha$gd$ hdha$gd $ p#*$a$gd$ hh^ha$gd$ & F ha$gd$ h^a$gd$ & Fxxa$gd77888888J9L9N999::0:V:X:r:޾ޛދpapO?hVXeh&'5CJaJmH sH "hVXeh&'5CJ\aJmH sH hJZ5B*CJ\aJphhP_&5B*CJ\aJphhVXeh&'5CJaJhVXeh&{CJ\aJmHsHhD&h&-CJ\aJmHsH%hPhB*CJaJmHphsH%hVXehB*CJaJmHphsHhCJ\aJmHsHhVXehCJ\aJmHsH"hQ]h5CJ\aJmHsH788999 : ::::::X:d:f:j:l:n:p: l $& #$/Ifgd&'$$& #$/Ifa$gdJZ$$& #$/Ifa$gd&' hgdm hgd $ ha$gdp:r:::::8;:;<<<=umme$a$gd(aH$a$gdm $`a$gd&'$a$gd]Ggd^kd$$Ifl0& t 6 644 layt/$$& #$/Ifa$gd&' r:::::::::::: ;;6;ξΞyfyP:*hVXeh25CJaJmH sH +hVXehw_5B*CJ\aJmH phsH +hVXeh]G5B*CJ\aJmH phsH %h40@5B*CJ\aJmH phsH +hVXeh/W5B*CJ\aJmH phsH hVXeh DpCJaJmHsHhVXeh Dp5CJaJmH sH hVXehp5CJaJmH sH hVXeh&'5CJaJmH sH hVXehw_5CJaJmH sH hVXehG,5CJaJmH sH "hJZ5B*CJaJmHphsH6;8;:;H;J;N;P;R;`;;;;;;<<<^<v<<<<<¶৘xk[[K[xhVXeh/WCJ\aJmHsHhVXehCJ\aJmHsHhVXeCJ\aJmHsHhVXeh DpCJ\aJmHsHhVXeh CJ\aJmHsHhVXeh2CJaJmHsHhVXeh#yCJaJmHsHh40@CJaJmHsHhVXehCJaJmHsHhVXeh!FCJaJmHsHhVXehw_CJaJmHsHhVXeh/W5CJaJmH sH <<< ===@=N=R=v=x=z=|=~===ͻ{iYI9Y)hVXehm5CJaJmHsHhVXehVXe5CJaJmHsHhVXeh a5CJaJmHsHhVXeh Dp5CJaJmHsH"h(aHh Dp5CJ\aJmHsHhVXeh&{6CJaJmHsHh_s]5CJ\aJmHsH"hVXeh25CJ\aJmHsHh(aH5CJ\aJmHsH"hVXeh Dp5CJ\aJmHsH"hVXehVXe5CJ\aJmHsHhVXehw_CJ\aJmHsHhVXehHsCJ\aJmHsH=R=x=z=|=~=====================h]hgdiC5 &`#$gdX>gdm$a$gd(aH==========================ûhJZ0JmHnHuh+C h+C0Jjh+C0JUhSIjhSIUhVXehUCJaJmHsH,hVXeh25B*CJPJaJmHphsH,hVXeh5B*CJPJaJmHphsH6&P 1h:p7. A!"#$n% b$$If!vh#vA#v:V l t 6 65 5 yt/^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH R@R m* Heading 1dd@&[$\$5CJ0KH$\aJ0N@"N m* Heading 2dd@&[$\$5CJ$\aJ$N@2N m* Heading 3dd@&[$\$5CJ\aJDA`D Default Paragraph FontVi@V Table Normal :V 44 la (k (No List 4U`4 m* Hyperlink >*phJ^@J m* Normal (Web)dd[$\$CJaJjj >} Table Grid7:V0PC@"P pBody Text Indenthx^hCJaJ>Q@2> Body Text 3xCJaJH@BH # Balloon TextCJOJQJ^JaJ4 @R4 iC5Footer !.)@a. iC5 Page Number^Or^ a Char Char Char Char dCJOJQJaJ@@ m List Paragraph ^PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] P $$$' >h7r:6;<== #$%' /7p:== !"& '!!8@0( B S ? OLE_LINK1 OLE_LINK2 OLE_LINK3 0.1_table01+++ZZ#&'*-/59:>wy #$'(+HK 8;<?ORSWXZ[]^bcijm+.eijntxy}"256:;=>@AEFLMPhjkopu"#)*-.19;<@ADEIJLMOPTUVYZ\]`dhimswy}~ ]`cgjmwyz~kq#*x~v { ' + j q 3 9 , 1 ; = Q T #(/3W[_cyH+es9jl"#wyu v & ' i k 2 3 + - Q T -W`c33R}+ -VR}+ -V=g]"m PlΣ<v~ s+,h:y-mHa9F=_@BIB$)B~H B H5-3K*3S NmT=F=U*[)pt_r3IY`Dmb`p"tWdj0gT2dkh +o:ڀBAs\sYZXsTh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`5OJQJo(- 88^8`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(h^`OJPJQJ^Jo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHohpp^p`OJQJo(hHh@ @ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohPP^P`OJQJo(hH^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.hh^h`OJQJo(hHh8^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohx^x`OJQJo(hHhH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH0^`056o(hH. ^`hH. L ^ `LhH. w w ^w `hH. GG^G`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`.^`.pp^p`.@ @ ^@ `.^`.^`.^`.^`.PP^P`.h^h`o(. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^J.^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHh\ ^\ `OJQJo(hHh,^,`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohl^l`OJQJo(hHIY`)B~Hy-khIBPlF=U0gt_mTmba9 +o=_@ H5-3K=] s+tWdYZXsBAs******************************************************     FfN    *********u6B*********l=         _$Zl!8LIK}RoxxxxZlK}RoK}RoyLIg-eRS2mrP5QY^|ZZ#cI Nr  R V2 dB _ } n- Y pLl)4M2fq2u4V.JZml{ [+!(SZZr4}U~`Z,i& H"1I#K#!$3$xw%9&]&P_&1n& u&)'*'4'c%(A(z~()3j)*9*:*f*]+G,-l-q-2.#Z./J/.0A1 P1ff21D3f3) 4G4P4tb4#~4iC5P7i748P"959<:^); <d'< =0=bw=> A>F@40@vF@+CbD;DDLD'@EFCF!F)PFSF}FqGKGLrGkH'H(aH7IIl#IJ'J-JlJK>KUK`L7LS~M4NG?N{N41O]OfP5kQcR3IST? TNT]TmUQgagvg h8hDhc0id@iKi{Licijk5jw.!x8xy#yWyuylz6{Z{]|~|>}} 8}S}V}~K~FQioT\tP&3w/DWOygB ap 3BNQHs9N$AbNRNQz.py7/,x:bqEsRbIk,i2G a3h0lOyP`,h ]n!$X>G\i> &'m*fEBlM&-M8[~ *n6w5of"z 7n)]S3,vq1cXju[@-0K#RaW"f;=cM&{RBMJik-&s$TPP?eR/Wt 2bejHl@D{1H(I0 >Qct]$g*zqkpQ3:N/c(@   @XX XXX.UnknownG*Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialI. ??Arial Unicode MS5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"1hmeGq WVZl Zl !4 2qHP ?m*2!xx !CNG HO X H CH NGH(A VIT NAMvietaq@yahoo.com ThoComputerp          Oh+'0 ( <H h t 0CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMvietaq@yahoo.comNormal ThoComputer86Microsoft Office Word@zH6@@ޙ:@~\Zl ՜.+,0 hp  0904254455 -CỘNG HOÀ XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Title !"#$%&'(*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrsuvwxyz{~Root Entry F{Data )1Table1uWordDocument8PSummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8tCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q