ࡱ> _ Zabjbj :bb%HH*****T***+,,*#..L....0T00#######$'q*D8#*0.0.0008#**..4#0`^*.*.#0#.Pyl\"#0#****00000008#8#000#0000*000000000H h): Cng ha X hi Ch ngh)a Vit Nam c lp T do Hnh phc H Ni, ngy thng nm HP NG CHP NHN THANH TON DNH CHO TRNG HC S DNG KIDSONLINE S: & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Bn A: Cng ty c phn dch v nn di ng Vit Nam (VIMASS) a ch: Tng 4, 444 Hong Hoa Thm, P. Thy Khu, Q. Ty H, H Ni. in thoi: 024.39416205 MST: 0105906169 Website: vimass.vn Ngi i din: ng Trn Vit Trung Tng Gim c (sau y gi tt l VIMASS ) Bn B: Cng ty c phn KidsOnline a ch: s 6 ngch 35 ng 81 Linh Lang, phng Cng V - Ba nh H Ni in thoi: 0235537796 MST: 0107515971 Website: kidsonline.edu.vn Ti khon: 19130583907868 ti Ngn hng Techcombank, CN Ba nh, H Ni. Ngi i din: ng L Huy Long Gim c (sau y gi tt l KIDSONLINE ) Bn C: n v chp nhn thanh ton (VCNTT) s dng KidsOnline Tn n v: Tn vit tt (nu c): Giy php ca n v: Ngy cp: Ni cp: a ch: M s thu: Website: in thoi: Email: i din php nhn: Chc v: CMND/CCCD/HC ca ngi i din: Ngy cp: Ni cp: a ch ngi i din: S in thoi: Email: Giy y quyn s: Sau y gi tt l VCNTT (VIMASS, KIDSONLINE v VCNTT c gi chung l "cc Bn" v c gi ring l "Bn") Cn c: Giy php trung gian thanh ton s 41/GP-NHNN do Ngn hng Nh nc cp cho VIMASS ngy 12/3/2018; Hp ng nguyn tc kt ni trung gian thanh ton s 0920/2019/HNT/NAPAS-TGTT ngy 20/9/2019 gia VIMASS v Cng ty c phn thanh ton quc gia Vit Nam (NAPAS); Hp ng s 0103/2020/KIDSONLINE-VIMASS ngy 16/3/2020 gia KIDSONLINE v VIMASS; Nhu cu hp tc ca cc Bn. trin khai thanh ton khng dng tin mt theo nh hng ca Chnh ph, cc Bn thng nht k Hp ng vi nhng iu kin v iu khon sau: iu 1: Gii thch t ng Trong Hp ng ny cc t ng di y c hiu nh sau: Dch v thanh ton: l dch v chp nhn thanh ton bng Th ATM/ Chuyn khon/ V Vimass/ Th trng hc i vi VCNTT, cho php khch hng thanh ton tin hng ha, dch v cho VCNTT bng Th ATM/ Chuyn khon/ V Vimass/ Th trng hc ti ngn hng, trn ng dng in thoi, website hoc ti u c th. Th ATM: L th ni a/quc t dng thanh ton hng ho, dch v cho VCNTT. V Vimass: l v in t gm 3 loi: (a) v c nhn vi s v l 10 s in thoi (v d v 0933201990); (b) v doanh nghip vi s v bt u bng ch D, sau l 10 s m doanh nghip (v d v D0105906169); (c) Th trng hc: L v in t dng th NFC do Vimass pht hnh c s th bt u bng ch V, sau l mt s t nhin, v d V123456. n v chp nhn thanh ton (VCNTT): l T chc/C nhn chp nhn phng thc thanh ton tin hng ha, dch v bng Th ATM/ Chuyn khon/ V Vimass/ Th trng hc . im chp nhn thanh ton (CN): l cc im chp nhn thanh ton trc thuc quyn qun l ca VCNTT. T chc pht hnh (TCPH): L ngn hng/t chc pht hnh th/ti khon, t chc pht hnh v in t cung cp dch v thanh ton khng dng tin mt cho khch hng. Khch hng: L c nhn/t chc thc hin thanh ton hng ha, dch v cho VCNTT bng Dch v thanh ton do VIMASS pht trin. Cng c qun l giao dch: l trang web v/hoc ng dng trn thit b di dng do VIMASS pht trin v cung cp cho VCNTT, cho php VCNTT qun l thng tin giao dch s dng dch v, theo di tnh trng giao dch, xem bo co giao dch v/hoc nhn thng bo giao dch pht sinh mi. Ngy lm vic: L cc ngy trong tun t th hai n th su tr cc ngy ngh, ngy l theo quy nh ca php lut Vit Nam. Phin giao dch: L khong thi gian tnh t 00:00:00 gi n 23:59:59 gi cng ngy. Trng hp c ngy ngh v ngy l, phin giao dch c xc nh t 00:00:00 ca ngy lm vic cui cng trc khi bt u ngy ngh, ngy l u tin n 23:59:59 ca ngy ngh, ngy l cui cng. Giao dch thnh cng: L giao dch thanh ton c ghi nhn v x l thnh cng thng qua h thng ca VIMASS v VCNTT nhn c thng bo giao dch thnh cng t VIMASS. Giao dch hon tr: L giao dch do VCNTT yu cu VIMASS hon tr mt phn hoc ton b s tin cho khch hng. Giao dch gian ln, gi mo: L giao dch xy ra khi thng tin v th/ti khon/ng dng ca khch hng dng mua/t hng ha, dch v m khng c s cho php ca ch th/ti khon/ng dng. Vic xc nh giao dch gi mo da trn cc thng tin tra sot khiu ni ca ch th hoc da trn cc bo co gi mo hoc da trn kt lun iu tra, xc minh ca c quan chc nng. i bi hon: L vic T chc pht hnh/ VIMASS yu cu VCNTT phi hon tr mt phn hoc ton b s tin cho VIMASS v/hoc ch th/ti khon thng qua VIMASS. i sot: l qu trnh VCNTT so snh i chiu v pht hin sai lch gia d liu giao dch do VIMASS cung cp vi d liu giao dch c ghi nhn ti VCNTT. iu 2: Phm vi v i tng hp tc VCNTT tham gia dch v thanh ton do VIMASS cung cp, cho php Khch hng ca VCNTT thanh ton tin hng ha, dch v bng Th ATM/ Chuyn khon/ V Vimass/ Th trng hc . Cc bn cam kt khng thc hin cc giao dch, cc loi hnh kinh doanh b cm theo quy nh ca php lut Vit Nam. Cc bn cam kt thc hin ng cc iu khon, iu kin ca Hp ng cing nh cc quy nh v dch v thanh ton v cc quy nh/ thng bo ca Ngn hng Nh nc c lin quan n dch v thanh ton. iu 3: Bo mt Cc Bn cam kt khng s dng cc thng tin lin quan n iu khon Hp ng, tnh hnh kinh doanh v cc thng tin khc m cc bn chia s trong qu trnh hp tc cho li ch ring ca mnh hoc tit l thng tin cho mt bn no khc tr khi c s ng ca bn cn li hoc theo yu cu ca php lut. Trong trng hp c s tit l thng tin t pha bn no bn phi chu trch nhim i vi bt k tn tht no xy ra cho cc bn cn li do vic tit l thng tin gy ra. Cc bn cam kt thc hin nghim tc tha thun bo mt ny ngay c khi Hp ng ht hiu lc. Cc Bn c quyn cng b vi cc i tc l cc nh cung cp dch v v s tn ti ca Hp ng. iu 4: Cam kt chung Thc hin ng cc cam kt c ghi trong Hp ng, bi thng ton b thit hi gy ra cho bn cn li v cc bn lin quan trong trng hp vi phm quy nh ca Hp ng. Tun th php lut trong qu trnh thc hin hp ng v chu mi trch nhim mt cch c lp trc php lut v nhng hnh vi ca mnh. Cho php cung cp tn, biu tng v l)nh vc hot ng kinh doanh trn website ca mi Bn v trn cc n phm qung co, cc t hng dn dch v v cc ti liu khc lin quan n dch v hp tc theo Hp ng. Khi kt thc hp ng, cc bn phi chm dt ngay vic s dng tn thng mi, hnh nh, nhn hiu, logo v phi loi b tt c cc i tng c nu trn khi cc n phm qung co, t hng dn hoc bt c ti liu no khc. Phi hp thc hin vic hng dn trin khai dch v theo hnh thc t xa hoc tp trung cho cc nhn s lin quan ca VCNTT, m bo hng dn trin khai dch v c hon thnh nhanh nht. Mi bn chu trch nhim v ni dung thng tin v d liu cung cp cho bn cn li. Tip nhn mi khiu ni ca khch hng v bn cn li lin quan n cc giao dch c thc hin trong phm vi ca Hp ng; phi hp v n lc gii quyt cc yu cu tra sot, khiu ni pht sinh. Phi hp vi bn cn li thc hin i sot, xc nhn s liu thanh ton v ph dch v iu 5: Quyn v trch nhim ca VCNTT c quyn nhn cc khon thanh ton t VIMASS theo quy nh ti Hp ng. c yu cu VIMASS gii p thc mc, gii quyt khiu ni, yu cu tra sot lin quan n dch v do VIMASS cung cp. c Vimass v Ngn hng tr gi cho hc vin v cn b nhn vin ca VCNTT mua th trng hc (v in t dng th NFC) vi gi 15.000 ng (gm thu GTGT). Trng hp ch th ng m ti khon ti Ngn hng ti tr, gi th l 10.000 ng. c Vimass v Ngn hng ti tr cung cp min ph 1 u c cho mi 60 hc vin. Ngoi ra, c th mua u c vi gi 1.200.000 ng (gm thu GTGT); u c khng phm, khng mn hnh gi 1.000.000 ng. Thc hin cc ngh)a v thu i vi Nh nc theo quy nh ca php lut. Ch cung cp hng ha, dch v trong phm vi lnh th Vit Nam; m bo vic cung cp hng ha, dch v tun th quy nh ca php lut; thc hin y cc th tc xin cp php/thng bo/ng k trong qu trnh hot ng, kinh doanh vi c quan nh nc c thm quyn. Khng c cu kt vi cc t chc, c nhn thc hin cc hnh vi gian ln trong qu trnh thanh ton, giao dch thanh ton khng (khng cung cp hng ha, dch v); khng c cung cp, mua bn, trao i tin o; khng s dng dch v m VIMASS cung cp vo mc ch bt hp php (bao gm nhng khng gii hn bi cc hnh vi: ra tin, ti tr khng b, la o, a v nhn hi l, trn thu...). m bo tnh chnh xc ca cc n hng, ngun gc xut x v cht lng ca hng ha, dch v cung cp cho khch hng. VCNTT cam kt gii quyt trc tip vi khch hng tt c cc tranh chp, khiu ni v ngh)a v giao hng ho/dch v v cht lng hng ho/dch v do VCNTT cung cp. Cam kt thng bo rng ri thng qua ton b cc knh cung ng hng ha, dch v cho khch hng v trch nhim VCNTT i vi cc giao dch thanh ton, sn phm v dch v cung cp; cng tc dch v khch hng v gii quyt khiu ni cng tt c cc iu khon, iu kin, chnh sch bn hng. Khng p dng cc hnh thc phn bit i vi cc giao dch thanh ton theo Hp ng, bao gm nhng khng gii hn vic thu ph ph, tng gi, quy nh s tin thanh ton ti thiu/ti a, t chi cho khch hng s dng dch v thanh ton khi khch hng c nhu cu. C trch nhim thng bo cho VIMASS ngay lp tc khi nhn thy du hiu bt thng trong hot ng thanh ton; hy giao dch v hon tr cho khch hng nu cha cung cp hng ha/dch v trong trng hp nhn c danh sch giao dch nghi ng gian ln t VIMASS. Khng c chuyn giao mt phn hay ton b cc quyn v ngh)a v theo Hp ng cho mt bn th ba m khng c s chp thun bng vn bn ca VIMASS. Trong trng hp VCNTT c kt ni k thut vi VIMASS, VCNTT chu trch nhim qua n tri# h# thng ca mnh, p du#ng cac bi#n phap ba o a m an toan s li#u, thng tin v giao di#ch v ti khon cu a khach hang theo cc quy nh ca php lut, chu trch nhim bng chi ph ca mnh v cc tn tht xy ra do vic truyn sai thng tin giao dch, l thng tin. Trong trng hp nhn c yu cu cung cp chng t ca VIMASS cho cc giao dch tra sot, khiu ni, nghi ng gian ln gi mo, VCNTT phi cung cp y v ng hn cc chng t chng minh giao dch l c thc, hp php v c thc hin theo ng yu cu cung cp hng ha, dch v gia VCNTT v khch hng. VCNTT phi chu hon ton trch nhim i vi cc giao dch ny khi khng th cung cp c chng t, cung cp chng t chm tr v/hoc cung cp chng t gi mo. Thi hn cung cp cc chng t theo yu cu t VIMASS l khng qu 05 ngy lm vic k t ngy nhn c yu cu t VIMASS. Cam kt hon tr li cho VIMASS (bng cch cho php VIMASS khu tr trc tip vo khon thanh ton tip theo ca VCNTT hoc chuyn khon cho VIMASS trong vng 05 ngy lm vic k t ngy nhn c thng bo yu cu hon tin t VIMASS) ton b s tin VIMASS thanh ton cho VCNTT trong cc trng hp hon tr, i bi hon c quy nh ti Ph lc 2 v/hoc s tin ph dch v m VCNTT cha thanh ton ng hn cho VIMASS. VCNTT cam kt chu ton b trch nhim trc php lut v t cch php l tham gia v thc hin Hp ng ca cc CN. VCNTT phi bo mt thng tin ti khon v mt khu ng nhp cc cng c qun l, chu mi trch nhim lin quan n cc yu cu c thc hin t ti khon ca VCNTT v CN thuc VCNTT trn cng c qun l giao dch, bao gm nhng khng gii hn vic gi yu cu hon tin, to CN mi. VCNTT phi thng bo bng vn bn ngay lp tc cho VIMASS bt k s thay i no v quyn s hu, a ch, ngnh ngh kinh doanh; thay i, b sung VCNTT. Trong trng hp VCNTT thay i ti khon ch nh, VCNTT phi gi thng bo cho VIMASS bng vn bn v giy y quyn (nu c) trc ngy p dng thay i ti thiu 15 ngy theo lch. Thanh ton tin ph dch v cho VIMASS theo quy nh ca Hp ng ny. VCNTT chu ton b ri ro trong vic khng thc hin ng theo cc thng bo bng vn bn hoc email nhn c t VIMASS v vic khng tun th cc quy nh v an ton, bo mt d liu thng tin giao dch, x l d liu giao dch theo quy nh ca VIMASS v cc quy nh ca Hp ng ny. VCNTT phi phi hp vi VIMASS, NAPAS, TCPH, c quan chc nng v cc bn lin quan khc trong vic phng, chng ti phm lin quan n hot ng thanh ton. VCNTT cam kt tun th cc chnh sch, quy nh, quy trnh s dng dch v ca VIMASS trong tng thi k. Cc quyn v ngh)a v khc theo quy nh ca Hp ng v php lut Vit Nam. iu 6: Quyn v trch nhim ca VIMASS c hng ph dch v i vi cc giao dch thanh ton theo Hp ng. c quyn khu tr t khon thanh ton cho VCNTT hoc yu cu VCNTT chuyn khon trong cc trng hp hon tr, i bi hon c quy nh ti Ph lc 02 ca Hp ng ny v/hoc VCNTT cha thanh ton ng hn ph dch v cho VIMASS. Th#c hi#n thanh toan cho VCNTT cc khon thanh ton theo quy nh ca Hp ng. Cung cp cng c qun l giao dch cho VCNTT vi y thng tin ti khon v mt khu ng nhp. Qun tri# h# thng VIMASS, p du#ng cac bi#n phap ba o a m tnh chnh xc, an toan s li#u, thng tin v giao di#ch v ti khon cu a khach hang theo cc quy nh ca php lut. Chu trch nhim v tn tht xy ra do vic truyn sai thng tin giao dch ca khch hng. Thc hin ci t, qun l thng s k thut ca VCNTT trn h thng VIMASS. Cn c vo kt qu thm nh VCNTT trong tng thi k, VIMASS c quyn xt duyt hn mc giao dch, tm ngng hoc ngng cung cp dch v thanh ton i vi VCNTT. Cc quyn v ngh)a v khc theo quy nh ca Hp ng v php lut Vit Nam. iu 7: Quyn v trch nhim ca KIDSONLINE c VIMASS cung cp cng c qun l giao dch vi y thng tin ti khon v mt khu ng nhp. L n v h tr k thut v lin lc gia VCNTT v Vimass. C trch nhim tch hp API cc dch v thanh ton do VIMASS cung cp vo ng dng KIDSONLINE v pht trin cc ng dng ny theo yu cu ca ngi s dng. Cc quyn v ngh)a v khc theo quy nh ca Hp ng v php lut Vit Nam. iu 8: Cc trng hp min trch nhim v bt kh khng Cc trng hp min trch nhim Li mng Internet hoc li bo tr h thng VIMASS vi iu kin l VIMASS thng bo trc cho VCNTT; Li phn cng hoc phn mm ngoi tm kim sot ca VIMASS; VIMASS tm nh ch cung cp dch v trong trng hp c quy nh ti Khon 8.2, iu 8 ca hp ng ny. Cc trng hp bt kh khng Trong Hp ng ny, s kin bt kh khng c hiu l nhng s kin xy ra mt cch khch quan, khng th lng trc c v nm ngoi tm kim sot ca cc Bn (ng t, li lt, hn hn, chy, n, dch bnh, thm ha, thin tai, chin tranh, khng b, nh cng, ph sn& ) mc d cc Bn c gng ht sc ngn cn, hn ch v s kin ny l nguyn nhn trc tip nh hng ti vic thc hin Hp ng. Bn b nh hng bi s kin bt kh khng phi thng bo bng vn bn cho bn cn li trong vng 07 ngy theo lch k t ngy xy ra s kin bt kh khng v trong vng 30 ngy phi gi vn bn cho bn cn li m t chi tit v nguyn nhn ca s kin, nh hng ca s kin i vi vic thc hin ngh)a v Hp ng. Trong khong thi gian khng th thc hin Hp ng do s kin bt kh khng, cc bn vn phi tip tc thc hin cc ngh)a v Hp ng ca mnh theo hon cnh thc t cho php v phi tch cc, ch ng tm mi bin php hp l thc hin phn vic khng b nh hng bi s kin bt kh khng. Mt Bn khng hon thnh nhim v ca mnh do trng hp bt kh khng s khng phi bi thng thit hi, b pht hoc b chm dt Hp ng. Tuy nhin, nu Bn gp phi s kin bt kh khng khng n lc n mc ti a thc hin Hp ng v khc phc hoc hn ch thit hi xy ra th vn b coi l vi phm Hp ng. Nu c s kin bt kh khng ko di hn 01 thng th cc bn s xem xt v quyt nh mt cch hp l v cc iu khon v iu kin ca hp ng. iu 9: iu khon thi hnh Hp ng c hiu lc k t ngy ghi trn trang 1 ca Hp ng c cc Bn k v ng du, c thi hn 03 nm v c t ng gia hn tip tc thi hn 03 nm vi cc iu khon v iu kin tng t tr khi cc bn c tha thun khc. Trng hp mt bn mun sa i, b sung, chm dt Hp ng trc thi hn phi thng bo cho cc bn cn li bng vn bn trc 30 ngy. Mi sa i, b sung lin quan n cc iu khon ca Hp ng, tr trng hp iu khon khc c quy nh khc, phi c cc bn thng nht v lp thnh vn bn, c i din c thm quyn ca cc bn k tn, ng du. Nu mt bn khng thc hin ng ngh)a v ca mnh c quy nh trong Hp ng hoc hot ng kinh doanh ca mt bn c bn cn li hoc c quan nh nc c thm quyn nhn nh l khng an ton/c cc ri ro trong thanh ton th bn cn li c th tm nh ch ngay lp tc hoc chm dt Hp ng bng vic thng bo cho bn kia bng vn bn. Vic chm dt Hp ng v bt k l do no hoc vic chm dt hot ng kinh doanh ca mi bn khng c ngh)a l chm dt cc ngh)a v m mi bn cha hon thnh theo quy nh ca Hp ng. Mi bn phi c trch nhim: - Thc hin thanh ton tt c cc khon n vi bn cn li (nu c) theo quy nh ti cc iu khon v iu kin ca Hp ng. - Gii quyt cc tranh chp, khiu ni pht sinh lin quan n cc giao dch thanh ton c thc hin theo Hp ng. Hp ng c Ph lc km theo quy nh chi tit mt s iu khon ca Hp ng. Ph lc Hp ng c hiu lc nh Hp ng. Ni dung ca Ph lc Hp ng khng c tri vi ni dung ca Hp ng. Trng hp cc Bn chp nhn Ph lc Hp ng c iu khon tri vi iu khon trong Hp ng th coi nh iu khon trong Hp ng c sa i. Hp ng c iu chnh v hiu theo cc quy nh ca lut php Vit Nam. Trng hp c vi phm, tranh chp cc Bn cng thng lng gii quyt trn tinh thn hp tc. Khi c vn cc Bn khng t gii quyt c mt Bn c quyn a v vic ra To n Nhn dn c thm quyn ni VIMASS c tr s theo th tc t tng ca php lut. Phn quyt ca To n l quyt nh cui cng buc cc Bn tun th. Hp ng c lp thnh 03 bn, mi bn gi 01 bn, c gi tr php l nh nhau. I DIN VIMASS I DIN KIDSONLINE I DIN VCNTT PH LC 01 Thanh ton ph dch v (Km theo Hp ng s:..............& ..& ..& & & & ) iu 1: Ph dch v v thanh ton Ph dch v Vi mi giao dch thnh cng (khng bao gm giao dch li), ty theo cch khch hng thanh ton, VCNTT tr cho VIMASS mc ph nh sau ( bao gm VAT): Chuyn tin n ti khon ca Vimass trong ni dung c ghi M n v do Vimass cung cpS dng F B x z 268\dpvu`J`J`>hCb[CJaJmH sH +h75@CJOJQJ\]aJmHsH(h7@CJOJQJ\]aJmHsH$h756CJOJQJaJmHsHh7CJOJQJaJmHsHh7CJOJQJaJh5h75CJOJQJaJhV5CJOJQJaJh75CJOJQJaJh h CJOJQJaJ"h h 56CJOJQJaJh h 5CJOJQJaJF~D x z b x 2#d ^#`gd7$a$gd7 $xa$gd7 $xa$gd7 $^a$gdnH $a$gd ,\n Lz6 $h`ha$gd "$ & F!h^ha$gd $a$gd7$d xa$gd7#d ^#`gd7v(f*>jvtvui]uQuh CJOJQJaJhCJOJQJaJh2e>CJOJQJaJh h CJOJQJaJhCJaJmH sH h2e>CJaJmH sH hCb[CJaJmH sH h hYCJaJhNHCJaJmH sH h7CJaJmH sH hYh CJaJhYCJaJh h CJaJhCb[hCb[CJaJhYCJaJmH sH 6~ ","ϻzkzkzkzkzkzkzkzkzkU*h hzs56CJOJQJaJmHsHh hzsCJOJQJaJhzsCJOJQJaJh hzs5CJOJQJaJ"h hzs56CJOJQJaJ$h hzsCJOJQJaJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsHh h CJOJQJaJhCb[CJOJQJaJ6z #$V&'(+,.d./0$ & Fd x^`a$gdzs$ & F h77d x^7`a$gdzs $d xa$gdzs$d xxa$gdzs"*,.xz4JZ\fıpp^OCOCOCOCOCOhzsCJOJQJaJh hzsCJOJQJaJ"h hzs56CJOJQJaJhC}hzsCJOJQJaJhC}hzs5CJOJQJaJ"hC}hzs56CJOJQJaJhzsCJOJQJaJmHsH$h hzsCJOJQJaJmHsH$h hzsCJOJQJaJmHsH*h hzs56CJOJQJaJmHsH$hzs56CJOJQJaJmHsH t x !!ݖp[I[I[9p9h hzsCJOJQJ\aJ"hzs@CJOJQJaJmHsH(h hzs@CJOJQJaJmHsH%h hzs56CJOJQJ\aJ$h hzsCJOJQJaJmHsH*h hzs56CJOJQJaJmH*sH**h hzs56CJOJQJaJmHsHhzsCJOJQJaJh hzsCJOJQJaJ"h hzs56CJOJQJaJh hzs5CJOJQJaJ!# #:#<#L#V#$$$>$R%%%&"&$&V&~&&'''((++,,--.ŲşzzzfPPPPP+h hzsCJOJPJQJ\aJmHsH'h hzsCJOJQJaJmHnHuh hzsCJOJQJaJ*h hzs56CJOJQJaJmHsH$h hzsCJOJQJaJmH*sH*$h hzsCJOJQJaJmHsH*h hzs56CJOJQJaJmH*sH*h hzsCJOJQJ\aJ(h hzs@CJOJQJaJmHsH..&.d.T/^////00j1l1z11111111&2<2>2@2N2`26ӿo_Oh hzsCJ\aJmHsHh hzs5CJOJQJaJ"h hzs5>*CJOJQJaJhzsCJOJQJaJmHsHhzsCJOJQJaJh hzsCJOJQJaJ$h hzsCJOJQJaJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsH+h hzsCJOJPJQJ\aJmHsH0@2`2677@9T:=H??|A,Byyyyyyy"$ & F7d x^7`a$gdzsm$ $d xa$gdzs$ & Fd x^`a$gdzs"$ & Fd x^`a$gdzsm$$d x^`a$gdzs$ & Fd x^`a$gdzs 667777777@9: ;==P>f>,B:B|BBİsss]I9h hCJ\aJmHsH'h h5CJOJQJaJmHsH*h h5>*CJOJQJaJmHsHhzsCJ\aJmHsHh hzsCJaJmHsHh hzsCJ\aJmHsH!hzs5CJOJQJaJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsHh hzsCJOJQJaJhzsCJOJQJaJh hzsCJaJ,B|BCDEGH:JZMOQTVBW,Z^Jb>cef>hh"$ & F7d x^7`a$gdm$"$ & F 7d x^`a$gdm$ $d xa$gdBBDDEEEF,FG@KKnLXM\^|^,_`pee|ggjjRk`khklkkJlllmmnoohptpuuгݣݣݣݍyg#h h@CJ\aJmHsH'h h5CJOJQJaJmHsH*h h5>*CJOJQJaJmHsHh5hCJ\aJmHsHh5CJ\aJmHsHh3?hCJ\aJmHsHhCJ\aJmHsHh hCJ\aJmHsH#h hCJPJ\aJmHsH(hkNl$mmnnxp qqttvvvw"$ & F#d x^`a$gdzsm$ $d xa$gdzs"$ & F7d x^7`a$gdm$ $d xa$gd"$ & F7d x^7`a$gdm$uTvVvvvvvvvvvwxxpyrytyyyzǴǠrerUrC"h hzs5CJ\aJmHsHh hzsCJ\aJmHsHh6@CJ\aJmHsHhzsCJ\aJmHsHh hzsCJ\aJmHsH!hzs5CJOJQJaJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH$hzs5>*CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsH"h h5CJ\aJmHsHh hCJ\aJmHsHwtyzzz{|| }X(҈ x $d xa$gdzs$ & F 77d x^7`a$gdzs-$ & F7d x^7`a$gdzs"$ & F$ 7d xa$gdzsm$-$d x^`a$gdzs"$ & F#7d x^7`a$gdzsm$ zzzzzzz{${H{T{{{{ | |||||||||| }ͽ͗́kXkDͽ&h hzs5OJQJ\aJmH*sH*$hzs5@OJQJ\aJmHsH*h hzs5@OJQJ\aJmHsH*h hzs5@OJQJ\aJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsH"h hzs5CJ\aJmHsHh hzs5CJaJmHsH h hzsOJQJaJmHsHhzs>*OJQJaJmHsH#h hzs>*OJQJaJmHsH }V~d~Xf ևЈ҈؈ވ J܉>ǯr`Q`Q`Q`Q`Qhzs@CJ\aJmHsH#h hzs@CJ\aJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH$hzs5>*CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsH.hhzs5CJOJQJ\aJmHsHtH+h hzsCJOJQJ\aJmHsHtHhzsCJOJQJaJmHsH$h hzsCJOJQJaJmHsH l""̖ "P$a$gdzs $ a$gdzsd gdzs-$$d ^`a$gdzs-$d ^`a$gdzs"$d x^a$gdzsm$"$ & F%d x^`a$gdzsm$jl & & <J4 "NPk[I["h hzs5CJOJQJ\aJh hzs5CJOJQJaJ'h hzs5CJOJQJaJmHsH!hzs5CJOJQJaJmHsH*h hzs5@OJQJ\aJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsH"hF7hzs5CJ\aJmHsH#h hzs@CJ\aJmHsHhzs@CJ\aJmHsH#hF7hzs@CJ\aJmHsHPRHМ>@RT񻣑}i}X}i}E2$h0Kh0KCJOJQJaJmHsH$h0KhzsCJOJQJaJmHsH hzs5OJQJ\aJmHsH&h5hzs5OJQJ\aJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsH#h hzsOJQJ\aJmHsH.h hzs5CJOJQJ\aJmHsHtH0h hzs5>*CJOJQJ\]aJmHsHhzs6CJOJQJaJh hzs6CJOJQJaJh hzsCJOJQJaJ@6^$d$Ifa$gd4$dhdd$If[$\$a$gd4 $$Ifa$gd4-$d x^`a$gdzs-$ & F"d xa$gdzs $d xa$gdzsT^`:< ưƚƊƊ{ƊkU?+h hzsCJOJPJQJ\aJmHsH+ha$hzsCJOJPJQJ\aJmHsH *hRehzsCJOJQJaJha$hzsCJOJQJaJhzsCJOJQJaJmHsH* *hRehzs5CJOJQJaJmHsH'ha$hzs5CJOJQJaJmHsHU$ha$hzsCJOJQJaJmHsH' *hRehzsCJOJQJaJmHsH$h0KhzsCJOJQJaJmHsHTh ATM S dng V Vimass hoc Th trng hc- 2.000 ng cho mt giao dch (khng qu 2 t ng). - Vimass hin c ti khon ti 32 ngn hng.- 2.000 ng cho mt giao dch trong nm 2020 - 2.000 ng cng thm ph ca NAPAS k t 2021. - Mt giao dch khng qu 200 triu ng.330 nu di 1 triu. 1.100 nu di 10 triu. 2.200 nu trn 10 triu. Mt giao dch khng qu 2 t ng.Mc ph trn l khng thay i trong sut thi hn Hp ng tr trng hp cc bn k kt Ph lc iu chnh ph. Ph dch v khng c hon tr: i vi cc giao dch hy, hon tr khng phi do li ca Vimass th VCNTT s khng c hon li phn ph ny. Phng thc thanh ton qua ti khon ngn hng Vo 9h ngy lm vic tip theo T+1 ( ngy thanh ton ), VIMASS chu trch nhim thanh ton cho VCNTT tng gi tr cc giao dch thnh cng m khch hng thanh ton qua VIMASS trong ngy T sau khi tr i gi tr cc giao dch hon tr, i bi hon v cc khon ph m VIMASS c hng. Trng hp do li h thng k thut ca Vimass, VCNTT khng nhn c thanh ton ng hn, VIMASS c trch nhim thc hin ngh)a v ny ngay sau khi khc ph c li. Trng hp ngy thanh ton l ngy ngh ngy l, VIMASS s thc hin thanh ton cho VCNTT vo ngy lm vic u tin sau ngy ngh, ngy l. Trng hp vo ngy thanh ton, tng s tin m VIMASS phi thanh ton cho VCNTT nh hn 50.000 VN, VIMASS s thanh ton gp vo k thanh ton k tip m bo s tin thanh ton trong mt ln ti thiu l 50.000 VN. VIMASS chuyn khon cho VCNTT theo thng tin c th nh sau: Ch ti khon:............................................................................................................. S ti khon:................................................................................................................ Ngn hng:.................................................................................................................. Chi nhnh:................................................................................................................... Phng thc thanh ton qua V Vimass VIMASS chu trch nhim bo c v Vimass ca VCNTT ngay khi giao dch thnh cng vi s tin khch hng tr tr i gi tr cc giao dch hon tr, i bi hon v cc khon ph m VIMASS c hng. Trng hp VCNTT khng nhn c thanh ton ng hn do li k thut, VIMASS s thc hin ngh)a v ny ngay sau khi khc ph c li. V Vimass ca VCNTT l: Dxxx (trong xxx l m doanh nghip). Cc s in thoi xut thanh ton (ti a 4 s): .............................................................................................................................................. Cc s in thoi duyt thanh ton (ti a 2 s): .............................................................................................................................................. Tng hp ph Chu k tng hp ph: L khong thi gian t 00:00:00 gi ngy u tin ca thng n 23:59:59 gi ngy cui cng ca thng. Trong vong 15 ngay lm vic u tin ca thng k tip, VIMASS s gi cho VCNTT bo co s liu v ph qua email cc Bn thng nht. VCNTT c trch nhim phn hi li thng tin cho VIMASS trong vng 05 ngy lm vic k t ngy VIMASS gi s liu v ph. Trng hp VIMASS khng nhn c phn hi ca VCNTT trong thi hn ny, thng tin s liu v ph do VIMASS gi c coi l c chp nhn bi VCNTT. iu 2: iu khon v xc minh giao dch Trong trng hp VIMASS nghi ng giao dch ca VCNTT l gian ln, gi mo, VIMASS c quyn tm ngng thanh ton gi tr giao dch b nghi ng gian ln, gi mo v yu cu VCNTT cung cp cc ti liu v giao dch chng minh giao dch l c thc v c thc hin theo ng yu cu cung cp hng ha, dch v gia VCNTT v khch hng. Thi gian tm ngng thanh ton l 05 ngy lm vic k t ngy VCNTT cung cp y cc ti liu theo yu cu ca VIMASS. Vic xc minh giao dch ca VIMASS ti Mc 2.1 khng khng nh giao dch mua bn hng ha, dch v ca VCNTT l hon ton hp l v VCNTT khng c min trch nhim bi hon theo quy nh ti Ph lc 02, iu 3 ca Hp ng ny. iu 3: iu khon thi hnh 3.1 VCNTT c th chn 1 hoc c 2 phng thc nhn thanh ton: qua ti khon ngn hng hoc/v qua v Vimass ca VCNTT. 3.2 Ph lc ny l mt phn khng tch ri ca Hp ng s ...................................... c hiu lc k t ngy ghi trn trang 1 ca Hp ng c cc Bn k v ng du, c thi hn cng vi thi hn ca Hp ng. Ph lc ny c lp thnh 03 bn, mi bn gi 01 bn, c gi tr php l nh nhau. I DIN VIMASS I DIN KIDSONLINE I DIN VCNTT PH LC 02 i sot, tra sot, khiu ni (Km theo Hp ng s& & & & & & & & & & & .. .& .. ) iu 1: Danh sch ngi nhn thng bo thanh ton, i sot, tra sot, khiu ni S TTH tnS in thoiEmail1234Ghi ch: - Mi n v chp nhn thanh ton ti a 4 ngi; - Mi im chp nhn trc thuc ti a 2 ngi, c ghi trong Ph lc 03. Trng hp vt s lng ny cn c Vimass chp thun bng vn bn iu 2: Giao dch sai lch v x l sai lch Cc giao dch sai lch l nhng giao dch khng trng khp gia cc Bn bao gm: Giao dch c ghi nhn thnh cng ti h thng ca VIMASS nhng VCNTT khng ghi nhn giao dch v cha cung cp hng ha, dch v cho khch hng: VIMASS hon tin cho khch hng. Giao dch c ghi nhn thnh cng ti VCNTT nhng khng c ghi nhn thnh cng ti h thng ca VIMASS v VIMASS cha nhn c tin ca khch hng: Nu VCNTT cung cp hng ha dch v cho khch hng: cc Bn phi hp truy thu tin ca khch hng. Trng hp khng truy thu c tin ca khch hng: cc Bn s kim tra d liu giao dch xc nh nguyn nhn li, li ca bn no th bn chu trch nhim. Trng hp khng xc nh c li ca bn no v khng i c tin ca khch hng th mi bn tm chu v bo co c quan bo v php lut yu cu truy thu khch hng ny. Nu VCNTT cha cung cp hng ha, dch v cho khch hng: VCNTT ngng cung cp hng ha, dch v cho khch hng. Giao dch c ghi nhn thnh cng ti cc Bn nhng ni dung cc trng trong giao dch khng hon ton trng khp (thi gian, s tin, tnh trng giao dch): cc Bn s phi hp kim tra bn ghi giao dch v cc chng t lin quan (thc t gi tr hng ha dch v cung cp, s tin khch hng b tr thc t...), xc nh li v thng nht v kt qu xc minh cui cng cp nht h thng ca bn lin quan. iu 3: iu khon v gii quyt tra sot, khiu ni Phn nh trch nhim Trch nhim ca VCNTT Tip nhn v tr li trc tip khch hng cc yu cu tra sot, khiu ni lin quan n vic cung cp v cht lng hng ha, dch v ca VCNTT. i vi cc yu cu tra sot, khiu ni lin quan ti thanh ton giao dch, qun l ti khon ca khch hng: trong trng hp khch hng lin h khiu ni trc tip vi VCNTT, VCNTT c trch nhim tip nhn v gi yu cu tra sot cho VIMASS. Tr li cc yu cu tra sot, khiu ni t VIMASS. Phi hp vi VIMASS x l giao dch c VIMASS thng bo l gian ln, gi mo hoc nghi ng gian ln, gi mo. Trch nhim ca VIMASS L u mi t chc thc hin tra sot khiu ni gia cc T chc pht hnh v VCNTT. Tip nhn cc yu cu tra sot, khiu ni t VCNTT/T chc pht hnh/NAPAS/Khch hng v tr li cc yu cu tra sot, khiu ni theo quy nh. Thng bo cho VCNTT cc giao dch gian ln, gi mo hoc nghi ng gian ln, gi mo VCNTT phi hp x l. Hng dn VCNTT cung cp chng t theo ng quy nh ca TCPH v T chc lin quan x l tra sot, khiu ni ca khch hng/ngn hng i vi tng trng hp c th. Quy trnh tip nhn x l tra sot, khiu ni VCNTT tip nhn yu cu tra sot, khiu ni t khch hng. VCNTT tip nhn cc yu cu tra sot, khiu ni t khch hng v kim tra tnh trng cung cp hng ha dch v vi khch hng. i vi giao dch c ghi nhn thnh cng trn cng c qun l giao dch: VCNTT kim tra tnh trng cung cp hng ha dch v v tr li khch hng. i vi giao dch khng c ghi nhn hoc c ghi nhn khng thnh cng trn cng c qun l giao dch: Bc 1: VCNTT gi yu cu tra sot cho VIMASS, VIMASS kim tra thng tin giao dch v tnh trng thanh quyt ton. Bc 2: VIMASS phi hp vi ngn hng chp nhn thanh ton kim tra tnh trng tr tin ca khch hng ti ngn hng chp nhn thanh ton. Nu khch hng b tr tin, VIMASS s phi hp vi ngn hng chp nhn thanh ton x l hon tin cho khch hng. Bc 3: VIMASS thng bo kt qu x l cho VCNTT trong vng 07 ngy lm vic k t ngy tip nhn tra sot t VCNTT VCNTT lm cn c tr li khch hng. VIMASS nhn tra sot ca khch hng qua ngn hng chp nhn thanh ton hoc nhn tra sot trc tip t khch hng Bc 1: Ngn hng chp nhn thanh ton/Khch hng gi yu cu tra sot cho VIMASS Bc 2: VIMASS tip nhn v kim tra tnh trng giao dch thanh ton ghi nhn trn h thng VIMASS: Trng hp giao dch c ghi nhn l thnh cng: Nu khch hng khiu ni cha nhn c hng ha dch v, VIMASS gi yu cu tra sot ti VCNTT. Nu khch hng khiu ni cha nhn c tin hon ca giao dch, VIMASS thc hin kim tra trn h thng ca VIMASS: Nu trn h thng cha ghi nhn yu cu hon cho giao dch t VCNTT, VIMASS gi yu cu tra sot cho VCNTT, VCNTT c trch nhim tr li cho VIMASS trong vng 03 ngy lm vic k t ngy nhn c yu cu ca VIMASS. Nu trn h thng tip nhn yu cu hon cho giao dch t VCNTT, VIMASS kim tra tnh trng hon v phn hi kt qu cho Ngn hng/ khch hng trong vng 01 ngy lm vic t thi im tip nhn tra sot t Ngn hng/ khch hng. Trng hp giao dch c ghi nhn l khng thnh cng, VIMASS tr li kt qu tra sot l giao dch Khng thnh cng, TCPH kim tra ti khon ca khch hng: Trng hp ti khon ca khch hng b tr tin, TCPH thc hin hon tin cho khch hng theo cc quy nh ca TCPH. Trng hp ti khon ca khch hng khng b tr tin, TCPH thng bo kt qu ti khch hng. Bc 3: VCNTT tip nhn yu cu tra sot t VIMASS v kim tra thng tin c ghi nhn ti VCNTT. Trng hp VCNTT cha cung cp hng ha dch v cho khch hng, VCNTT ch ng lin h vi khch hng trao i thng tin: Nu khch hng yu cu cung cp hng ha dch v, VCNTT tin hnh cung cp hng ha dch v v thng bo cho khch hng. ng thi, VCNTT gi tr li tra sot cho VIMASS trong ngy lm vic VIMASS tr li cho TCPH. Nu khch hng chp nhn hon tin: VCNTT thc hin hon tin trc tip trn cng c qun l giao dch. VCNTT thng bo kt qu hon tr cho VIMASS trong vng 02 ngy lm vic VIMASS tr li TCPH/Khch hng. Quy trnh x l giao dch gian ln, gi mo i vi cc giao dch gian ln, gi mo hoc nghi ng l gian ln, gi mo, VCNTT thc hin hy giao dch, hon tr cho khch hng ngay sau khi nhn c thng bo t VIMASS v phn hi kt qu cho VIMASS trong vng 04 gi lm vic. VCNTT cung cp y chng t ca bt k/ton b giao dch theo yu cu ca VIMASS trong vng 02 ngy lm vic. Quy nh v chng t/thng tin tr li tra sot ca VCNTT Chng t phi r rng, c th c trong iu kin nhn thng thng, c th lu tr v in n i vi nhng giao dch tra sot VCNTT nhn c t VIMASS, VCNTT c trch nhim cung cp ton b thng tin/chng t (bao gm nhng khng gii hn chng t giao/nhn hng ha, dch v, ha n, thng tin khch hng v cc thng tin, mi lin h lin quan khc) chng minh giao dch c thc v c thc hin theo ng tha thun cung cp hng ha, dch v gia VCNTT v khch hng trong thi hn quy nh ti Hp ng. Trong trng hp qu thi hn trn m VCNTT khng c phn hi, VIMASS c quyn gi li mt khon tin tng ng vi gi tr giao dch b khiu ni t khon tin VIMASS phi thanh ton cho VCNTT cho n khi khiu ni c gii quyt xong. Bn c li trong vic chm tr cung cp chng t hoc cung cp chng t gi mo chu hon ton trch nhim vi cc chi ph v tn tht pht sinh do hnh vi ny gy ra. phc v cho cc tra sot khiu ni c th (nu c), VCNTT cam kt bo qun, lu gi v cung cp cho VIMASS cc thng tin d liu lin quan n cc giao dch ca khch hng trong vng 18 thng k t ngy thc hin giao dch. iu 4: Giao dch hon tr, i bi hon Hon tr Vic hon tr c thc hin da trn giao dch gc v s tin hon tr khng c vt qu tng s tin giao dch gc. VCNTT c quyn yu cu VIMASS thc hin vic hon tr tin cho khch hng bng cch gi yu cu trn cng c qun l giao dch. thc hin vic hon tr tin cho khch hng, VIMASS s khu tr s tin hon tr vo khon thanh ton tip theo hoc yu cu VCNTT chuyn khon s tin cn hon tr cho VIMASS. VCNTT cam kt khng thc hin hon tr cho khch hng bng tin mt hoc chuyn khon trc tip cho khch hng trong mi trng hp hon tin. Quy trnh x l giao dch hon tr: Bc 1: VCNTT gi yu cu hon tr cho khch hng n VIMASS qua cng c qun l giao dch. Bc 2: VIMASS tip nhn, duyt hon v phi hp vi ngn hng chp nhn thanh ton x l hon tin cho khch hng Bc 3: VIMASS thc hin khu tr gi tr giao dch hon tr tin vo tng gi tr giao dch m VIMASS phi thanh ton cho VCNTT trong trng hp VIMASS thanh ton giao dch cho VCNTT trc . Quy nh v thi hn yu cu hon tr v gi tr hon tr nh sau: i vi cc giao dch thanh ton bng th quc t: VCNTT c quyn yu cu VIMASS hon tr tr tin cho khch hng ton b hoc mt phn gi tr giao dch (ti a 2 ln cho mi giao dch) trong vng 30 ngy k t ngy pht sinh giao dch . Khch hng/VCNTT ch c hon li gi tr giao dch gc, khng c hon li ph thu ca giao dch (bao gm c phn ph c nh theo mi giao dch v ph tnh theo % gi tr giao dch). i vi cc giao dch thanh ton bng Th ATM/Th trng hc/V Vimass Khch hng/VCNTT c hon li gi tr giao dch gc, khng c hon li phn ph c nh thu ca giao dch trong trng hp hon mt phn hoc hon tin ton phn. i bi hon VIMASS c quyn tm hon thanh ton, t chi thanh ton hoc yu cu thu hi mt phn hoc ton b gi tr giao dch thanh ton cho VCNTT trong cc trng hp sau: Giao dch l gian ln, gi mo; hoc b ch (th/ti khon/v in t/ng dng) khiu ni l gian ln hoc gi mo; hoc giao dch nghi ng l gian ln, gi mo theo thng bo ca NAPAS. Giao dch bo c trng lp. Giao dch khng c thng bo cho VCNTT l thnh cng hoc cc thng tin do VCNTT cung cp khi gi yu cu x l giao dch l khng chnh xc. Giao dch khch hng khiu ni v VCNTT khng th cung cp y v ng hn chng t chng minh giao dch hoc cung cp chng t gi mo. VCNTT yu cu thanh ton cho giao dch c cung ng hoc thc hin bi cc bn th ba khng phi l VCNTT. VCNTT khng tun th vic cung cp thng tin, d liu cho VIMASS theo quy nh ca Hp ng. Giao dch sai lch pht sinh do li k thut ca VCNTT trong trng hp VCNTT c kt ni k thut vi VIMASS. Vic cung cp hng ho/dch v gia VCNTT v khch hng, vic s dng th/ti khon/ng dng v/hoc vic thc hin ngh)a v theo yu cu cung cp hng ho/dch v gia cc bn lin quan vi phm php lut Vit Nam. VCNTT bng cch ny hay cch khc khng tun th cc iu khon, iu kin ca Hp ng cing nh cc quy nh khc bng vn bn ca ngn hng chp nhn thanh ton v/hoc VIMASS (nu c). Giao dch c VIMASS thanh ton cho VCNTT nhng sau b TCPH/NAPAS t chi khng thanh ton cho VIMASS; Pht sinh tranh chp gia VCNTT v khch hng v giao dch; TCPH khiu ni v khng thanh ton cho giao dch th thc hin; VIMASS ghi c nhm vo ti khon ca VCNTT hoc yu cu hy giao dch ca t chc cung ng dch v thanh ton chuyn tin nu t chc ny pht hin c sai st khi i sot. Khi xy ra mt trong cc trng hp VCNTT b t chi thanh ton ti mc 3.2.a, nu VIMASS cha thc hin thanh ton cho VCNTT, VIMASS c quyn tm hon thanh ton s tin thanh ton. Thi hn tm hon thanh ton theo quy nh ca VIMASS ph hp vi quy nh ca php lut v/hoc quy nh, thng l ca NAPAS, ti a l 180 ngy k t ngy giao dch c thc hin. Ht thi hn tm hon trn, nu cc bn xc nh vic t chi thanh ton l chnh xc, VIMASS s khng ghi c s tin ca giao dch b t chi thanh ton vo ti khon ca VCNTT. Nu VIMASS thc hin vic thanh ton, VIMASS s gi vn bn cho VCNTT thng bo vi VCNTT thu hi khon tin thanh ton giao dch b t chi thanh ton. VIMASS s thc hin mt trong cc phng thc sau: VIMASS s khu t s tin giao dch b t chi thanh ton vo k thanh ton tip theo; v/hoc Yu cu VCNTT hon tr bng tin mt hoc chuyn khon cho VIMASS s tin giao dch b t chi thanh ton trong vng 15 ngy k t ngy VIMASS gi thng bo. Trong trng hp VCNTT khng hon tr ng thi hn, VCNTT phi chu mc li sut bng 150% li sut c bn do ngn hng nh nc Vit Nam quy nh trong tng thi k tng ng vi thi gian chm tr. Quyn i bi hon ca VIMASS c th ko di v gi nguyn gi tr hiu lc ngay c khi hp ng chm dt. iu 5: iu khon thi hnh Ph lc ny l mt phn khng tch ri ca Hp ng s ..................................................... c hiu lc k t ngy ghi trn trang 1 ca Hp ng c cc Bn k v ng du, c thi hn cng vi thi hn ca Hp ng. Ph lc ny c lp thnh 03 bn, mi bn gi 01 bn, c gi tr php l nh nhau. I DIN VIMASS I DIN KIDSONLINE I DIN VCNTT PH LC 03 Danh sch cc im chp nhn (CN) thuc n v chp nhn thanh ton (VCNTT) (Km theo Hp ng s & & & & & & & & & & & ..& & ..& & ) THNG TIN NG K S DNG DCH V CA CN CN 1Tn CN:S v Vimass:Tn ch ti khon:M ti:Tn ngi lin h 1:S in thoi ( ng nhp ng dng, xut thanh ton):Email:Tn ngi lin h 2:S in thoi ( ng nhp ng dng, duyt thanh ton):Email:CN 2Tn CN:S v Vimass:Tn ch ti khon:M ti:Tn ngi lin h 1:S in thoi ( ng nhp ng dng, xut thanh ton):Email:Tn ngi lin h 2:S in thoi ( ng nhp ng dng, duyt thanh ton):Email:CN 3Tn CN:S v Vimass:Tn ch ti khon:M ti:Tn ngi lin h 1:S in thoi ( ng nhp ng dng, xut thanh ton):Email:Tn ngi lin h 2:S in thoi ( ng nhp ng dng, duyt thanh ton):Email:   PAGE \* MERGEFORMAT 8 PAGE \* MERGEFORMAT 0 PAGE \* MERGEFORMAT 2 PAGE \* MERGEFORMAT 6 ^`(<xx[[F$Hd$If^Ha$gd4$ Hd$If]^Ha$gd4$d$If]^a$gd4nkd$$IfFN $N  t$6  22 l4ayt4<l 4x^F$ & F 7d x^7`a$gdzs$ & F 2d xx^2`a$gdzsnkd$$IfFN $N  t$6  22 l4ayt4$ & F!d$If^a$gd4B4@0&ǵqWWW===3h hzs@CJOJPJQJ\aJmHsHtH3hyqzhzs@CJOJPJQJ\aJmHsHtH.hyqzhzs6CJOJPJQJ\aJmHsH+hyqzhzsCJOJPJQJ\aJmHsH+h0KhzsCJOJPJQJ\aJmHsH#ha$hzsOJQJ\aJmHsHhzsOJQJ\aJmHsH+h hzsCJOJPJQJ\aJmHsH%hzsCJOJPJQJ\aJmHsH42N ~|vt^Hv"$ & F!Ld x`La$gdzsm$$ & F!Ld x`La$gdzs$d x^a$gdzs"$d xa$gdzsm$$ & F d x^`a$gdzs$ & F 7d x^7`a$gdzs-$ & F"d xa$gdzs & 0prt(4^pּ{lZDDDDD+ha$hzsCJOJPJQJ\aJmHsH#ha$hzsOJQJ\aJmHsHhQQhzsCJaJmHsHh hzsCJaJmHsHha$hzsCJaJmHsHhzsCJOJQJaJmHsH$ha$hzsCJOJQJaJmHsH3ha$hzs@CJOJPJQJ\aJmHsHtH%hzsCJOJPJQJ\aJmHsH+h hzsCJOJPJQJ\aJmHsHHf>,6rrc$d xxa$gdzs-$ & F&9d x]9^`a$gdzs?$ & F T+sd 1$^`sgdzs"$ & F 7d x^7`a$gdzsm$-$ & F"7d x^7`a$gdzs"$ & F!Ld x`La$gdzsm$"$d xa$gdzsm$ r~v*>HJ(46|ְְְְְ֗kUkUk*h hzs5@OJQJ\aJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsHh hzsCJaJhzs>*CJaJmH sH hzs>*CJaJh hzsCJ\aJmHsH'h hzs@CJPJ\aJmHsH#h hzsOJQJ\aJmHsHh hzsCJaJmHsHha$hzsCJaJmHsHhzsCJaJmHsH|(*,dpvz 46>(2bdr&,ﱛﱅr^J&h0Khzs5OJQJ\aJmHsH'h hzs5CJOJQJaJmHsH$hzs5>*CJOJQJaJmHsH*h hzs5>*CJOJQJaJmHsH*hF7hzs5@OJQJ\aJmHsH&hF7hzs5OJQJ\aJmHsH*h hzs5@OJQJ\aJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsH hzs5OJQJ\aJmHsH6*RHTb~$d x$Ifa$gd $d xa$gdHh$a$gdHh$ ,`,gdyVd gdzs-$9d x]9^`a$gdzs ,.HPRT|HʶzmWC2!hD W5CJOJQJaJmHsH'h hHh5CJOJQJaJmHsH*h hHh5>*CJOJQJaJmHsHhCn6CJOJQJaJhM&6CJOJQJaJh hHh6CJOJQJaJh hHhCJOJQJaJh hHh5CJOJQJaJ'h hzs5CJOJQJaJmHsH!hzs5CJOJQJaJmHsH&h hzs5OJQJ\aJmHsH hzs5OJQJ\aJmHsHH7&&$d x$Ifa$gd$d x$Ifa$gdkd&$$Ifl\*j$@ $ h t0644 lap(yt7&$d x$Ifa$gdkd$$Ifl\*j$@ $ h t0644 lap(yt$d x$Ifa$gd7&$d x$Ifa$gdkd$$Ifl\*j$@ $ h t0644 lap(yt$d x$Ifa$gd7kd$$Ifl\*j$@ $ h t0644 lap(yt$d x$Ifa$gdH",8>vPR^bƳm\H2*h hHh5>*CJOJQJaJmHsH'h hHh5CJOJQJaJmHsH!hD W5CJOJQJaJmHsH*hD WhD W5>*CJOJQJaJmHsHhYCJOJQJaJmHsHhD WCJOJQJaJmHsHhyCJOJQJaJmHsH$hD WhD WCJOJQJaJmHsH'hhY5CJOJQJaJmHsH!hY5CJOJQJaJmHsH'hhD W5CJOJQJaJmHsH$d x$Ifa$gd$d x$Ifa$gd2RH;;;;; $d xa$gdHhkdN$$Ifl\*j$@ $ h t0644 lap(yt,.:NVvvZ\h ".`\2䬛{nahCJ\aJmHsHhwCJ\aJmHsHh h%6CJaJhwCJaJh*CJaJmH sH !h*@CJPJ\aJmHsH'h h~@CJPJ\aJmHsHh h%CJ\aJmHsHhCJaJhwCJaJmH sH h h%CJaJ h h%CJPJaJmHsH"NbHL{a"$ & F7d x^7`a$gdm$"$ & F'd x^`a$gdm$ $d xa$gd%"$ & F*7d x^7`a$gdm$"$ & F7d x^7`a$gd"$ & F*d x^`a$gdm$"$d x^a$gd% 2jLLX ưykUkUkUkUkAk'h h~@CJPJ\aJmHsH*h h~5@OJQJ\aJmHsHh h%5OJQJaJh h%5CJaJmHsH'h h%5CJOJQJaJmHsH$hD W5>*CJOJQJaJmHsH*h h%5>*CJOJQJaJmHsHh h%CJaJhwCJ\aJmHsHh h%CJ\aJmHsH"h h%6CJ\aJmHsHLp\|| ,  $7d x^7a$gd%"$ & F7d x^7`a$gdm$"$ & F'd x^`a$gdm$"$ & F7d x^7`a$gdm$-$ & F7d x^7`a$gd b ~ ,  v$NȽuuuiU'h h~@CJPJ\aJmHsHhM&CJOJQJaJh hWcxCJOJQJaJ3h h~@CJOJPJQJ\aJmHsHtHh h%5CJOJQJaJh h%CJOJQJaJh h%CJaJh h%5CJaJmHsHh hHh5OJQJaJh h%5OJQJaJhM&5OJQJaJ VF2mm"$ & F d x^`a$gd"$ & F SSd x^S`a$gd$ 77d x^7a$gd%"$ & F7d x^7`a$gdm$$7d x^7a$gd%"$ & F7d x^7`a$gdm$ .XHTVbfr".R^vrt&*,,8ǸǩǏǏ{{{o{{g{o{go{hM&CJaJhM&CJaJmH sH 'h h~@CJPJ\aJmHsH3h h~@CJOJPJQJ\aJmHsHtHh h~CJOJQJaJh hWcxCJOJQJaJh h%CJOJQJaJh h%5CJOJQJaJh h%CJaJh hWcxCJaJmH sH (2nl$!l!!"zz"$ & F nd x^n`a$gd$ 77d x^7a$gd%"$ & F d x^`a$gd"$ & F SSd x^S`a$gd"$ & F nd x^n`a$gd n  B"N"f"j"l""""&#v$$$$$$$$$ %%%໧ttht\ttLh h%CJ\aJmHsHh2CJaJmHsHhM&CJaJmHsHh h%CJaJmHsHh h%5CJaJmHsHhM&CJaJmH sH hM&CJaJ'h h~@CJPJ\aJmHsHh h%CJaJ3h h~@CJOJPJQJ\aJmHsHtHh h%CJOJQJaJh h%5CJOJQJaJ"&#$%V&'B,-^///0 3pp"$ & F 77}d x^7`}a$gdm$"$ & F(d x^`a$gdm$ $d xa$gd%"$ & F7}d x^7`}a$gd"$ & F7}d x^7`}a$gd"$ & F'd x^`a$gdm$ %%%V&z''b***++@,B,--d.p.\/^/d/j///002 2334dzǤǤǤǎ{fSSSS%h h%B*CJaJmHphsH(h h%5B*CJOJQJaJph%hD W5>*B*CJOJQJaJph+h h%5>*B*CJOJQJaJphh h%CJaJmHsH'h h~@CJPJ\aJmHsHh h%CJaJh h%5CJaJmHsHh h%CJ\aJmHsHhM&CJ\aJmHsH 3@44B5(67<88 :;2<=="$ & F(d x^`a$gdm$"$ & F 9d x]9a$gdm$$ & F Sndh^n`a$gd$ 77d x^7a$gd%"$ & F 77}d x^7`}a$gdm$ 4445B5N5P5R5^555(6466686D666N7Z77<88жМЅМoж\F+h h%CJOJPJQJ\aJmHsH%h h%B*CJaJmHphsH+h h~CJOJQJ\aJmHsHtH-h hWcxB*CJOJQJaJmHphsH3h h%@CJOJPJQJ\aJmHsHtH3h h~@CJOJPJQJ\aJmHsHtH-h h%B*CJOJQJaJmHphsH0h h%5B*CJOJQJaJmHphsH888t99:;;;;<<"<0<2<^<<=====P??@񷤷r_J_(h h%6B*CJaJmHphsH%h h%B*CJaJmHphsH%h h~B*CJaJmHphsHh h%5CJaJmHsHh hUCJaJmHsH%h^3CJOJPJQJ\aJmHsH+h h%CJOJPJQJ\aJmHsHh h%6CJaJmHsH'h h~@CJPJ\aJmHsHh h%CJaJmHsH=>l@@ABCD`EGHjIIjJKQzRNU*VbV$d xa$gd%"$ & F SSd x^S`a$gdm$"$ & F 77}d x^7`}a$gdm$@^@h@l@:DFDPE\E,HVHfHhHtHxHHHHIIZIfIjJvJXLZLnLzLLLL8MҿҿҬҬҗҿ҇ҿҿt``M%h h#sB*CJaJmHphsH'h h~@CJPJ\aJmHsH%h h@yB*CJaJmHphsHhM&B*CJaJmHphsH(h h%6B*CJaJmHphsH%h hWcxB*CJaJmHphsH%h h~B*CJaJmHphsH%h h%B*CJaJmHphsHhM&CJaJmHsHh h%CJaJmHsH8MMM(N2NTO`OOPP"P`PlPVQbQQQRRSSSUNU|UU*V0V6V`VbVmY'h h%5CJOJQJaJmHsH$hD W5>*CJOJQJaJmHsH*h h%5>*CJOJQJaJmHsHh h%CJaJmHsHh+B*CJaJmHphsH%h hWcxB*CJaJmHphsHhM&B*CJaJmHphsH'h h~@CJPJ\aJmHsH%h h%B*CJaJmHphsHbVVVW.W8WlWWWWW`XpXtXzX|XXXXXY쨗uudP?!h2e>5CJOJQJaJmHsH&h h2e>5OJQJ\aJmHsH h%5OJQJ\aJmHsH h2e>5OJQJ\aJmHsH h^35OJQJ\aJmHsH h5OJQJ\aJmHsH hh%5OJQJ\aJmHsH hP95OJQJ\aJmHsH heJ=5OJQJ\aJmHsH hD5OJQJ\aJmHsH&h h%5OJQJ\aJmHsHbV:XXXPYfYZXZZZd $Ifgd4 $d a$gd5d gd2e>-$7d x^7`a$gd2e>-$ & F)d xa$gd Y,YNYPYYYZZ,ZHZXZZZZZZZZZZZZ[["[&[H[ɹm^R^C^^^h h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh h5CJOJQJaJ%h56B*CJOJQJ\aJph+h h56B*CJOJQJ\aJph+h h55B*CJOJQJ\aJphh55CJOJQJaJh h55CJOJQJaJ'h h2e>5CJOJQJaJmHsH!h2e>5CJOJQJaJmHsH!h75CJOJQJaJmHsHZZZud $Ifgd4|kd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4ZZZd $Ifgd4qkd$$Ifl-'' t0'644 lap yt4ZZ[d $Ifgd4qkd<$$Ifl-'' t0'644 lap yt4[[$[d $Ifgd4qkd$$Ifl-'' t0'644 lap yt4$[&[P[d $Ifgd4qkdJ$$Ifl-'' t0'644 lap yt4H[L[P[R[p[[[[[[[\\\$\v\z\\\\\\\\\\\\\\]]&]*].]0]N]]]]]]]]]]^T^X^b^d^h^n^v^~^^^^^^^^^^__ _ƶƶթƶƶթh55CJOJQJaJh h56CJOJQJaJh h5CJOJQJaJh h55CJOJQJaJh h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJBP[R[[d $Ifgd4qkd$$Ifl-'' t0'644 lap yt4[[[d $Ifgd4qkdX$$Ifl-'' t0'644 lap yt4[[\d $Ifgd4qkd$$Ifl-'' t0'644 lap yt4\\x\d $Ifgd4qkdf $$Ifl-'' t0'644 lap yt4x\z\\d $Ifgd4qkd $$Ifl-'' t0'644 lap yt4\\\d $Ifgd4qkdt $$Ifl-'' t0'644 lap yt4\\\wd $Ifgd4zkd $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4\\\wd $Ifgd4zkd $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4\\\wd $Ifgd4zkd- $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4\\]wd $Ifgd4zkd $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4]].]wd $Ifgd4zkd_ $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4.]0]]wd $Ifgd4zkd $$Ifl-'' t 0'644 lap yt4]]]wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4]]]wd $Ifgd4zkd*$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4]]V^wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4V^X^f^wd $Ifgd4zkd\$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4f^h^t^wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4t^v^^wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4^^^wd $Ifgd4zkd'$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4^^^wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4^^^wd $Ifgd4zkdY$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4^^ _wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4 ___wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4 __,___________2`6`@`B`H`J`L`P`R`V`X`\`^`b`d````````ĵĵĵ諾vghx hzsCJOJQJaJjhzsUmHnHuh0KmHnHuhzsjhzsUhg%jhg%Uh hTa5CJOJQJaJh h5CJOJQJaJh5CJOJQJaJh h56CJOJQJaJh h5CJOJQJaJh h55CJOJQJaJ"___wd $Ifgd4zkd$$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4___wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4__4`wd $Ifgd4zkdV$$Ifl-'' t 0'644 lap yt44`6`D`wd $Ifgd4zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4D`F`H`J`N`P`T`V`Z`\```b`}rhfhfhfhf dgdO4 $d a$gd5d gd5zkd$$Ifl-'' t 0'644 lap yt4 b```````aaaNaPaRaTaVaXaZa $d a$gd5gd hUh2e>(jh2h2e>CJUaJmHnHuh0KCJaJmHnHuh2h2e>CJaJjh2h2e>CJUaJjhzsUmHnHuh0KmHnHujhzsUhzs hUhzs(jh2hzsCJUaJmHnHuhzsCJaJmHnHuh2hzsCJaJjh2hzsCJUaJTaVaXaZah hTa5CJOJQJaJhg%h%9&P 1h0:p<6. A!"S#$n%k < 00&P 1h:p. A!"S#n$n% F 00P&P 1h:pL. A!r"R#R$R%k Dp$$If!vh#vN #v #v :V t$6,5N 5 5 / 22 l4 ayt4$$If!vh#vN #v #v :V t$6,5N 5 5 / 22 l4 ayt4$$If!vh#v#v@ #v$ #vh :V l t0655@ 5$ 5h p(yt$$If!vh#v#v@ #v$ #vh :V l t0655@ 5$ 5h p(yt$$If!vh#v#v@ #v$ #vh :V l t0655@ 5$ 5h p(yt$$If!vh#v#v@ #v$ #vh :V l t0655@ 5$ 5h p(yt$$If!vh#v#v@ #v$ #vh :V l t0655@ 5$ 5h p(yt$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4$$If!vh#v':V l t 0'65'p yt4jH 666666666vvvvvvvvv6666>6666666666666666666666666666666666666666666666h6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J q2Normal dCJ_HaJmH sH tH @ $%Heading 1,Topic Heading 1$$d@&a$*5CJKH OJPJQJ\aJmHsHtH@ %%Heading 2,Char.$ @@d<@&^@`)5CJOJPJQJ\]aJmHsHtH@ &% Heading 3.$ 0d<@&^`0&6CJOJPJQJ\aJmHsHtH@ '% Heading 4.$ ``d<@&^``&5CJOJPJQJ\aJmHsHtH@ (% Heading 5+ d<@&^`,56CJOJPJQJ\]aJmHsHtHv@v )% Heading 6+ d<@&^`5OJPJQJ\mHsHtHx@x *% Heading 7+ d<@&^` CJOJPJQJaJmHsHtHz@z +% Heading 8#$$ t"d@&a$*5>*CJOJPJQJaJmHnHsHtHp @p ,% Heading 9+ 00d<@&^0`OJPJQJmHsHtHDA D Default Paragraph FontRi@R 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List tt Table Grid7:V0 d^o^ ~Default 7$8$H$)B*CJOJQJ_HaJmH phsH tH 4U`4 ~0 Hyperlink >*ph,!, ~ short_text1 ~hpsB'`AB K0Comment ReferenceCJaJ<@R< K0 Comment TextCJaJ:a: K0Comment Text CharLj@QRL K0Comment Subject5\mHsHtHFoF K0Comment Subject Char5\Z@Z K0 Balloon Text dCJOJQJaJmHsHtHNoN K0Balloon Text CharCJOJQJ^JaJ@@@ O40Header H$ mHsHtH6o6 O40 Header CharCJaJ@ @@ O40Footer H$ mHsHtH6o6 O40 Footer CharCJaJZ^@Z u0 Normal (Web)dds[$CJOJPJQJaJe@ !u0HTML PreformattedA 2( Px 4 #\'*.25@9d CJOJPJQJaJmHsHtHToT u0HTML Preformatted CharOJPJQJ^J@" >0 ?List Paragraph,bullet,bullet 1,List Paragraph1,List Paragraph11 "^m$CJOJPJQJmHsHtH,X`1, euEmphasis6|oA| %#Heading 1 Char,Topic Heading 1 Char5CJKH OJPJQJ\aJjoQj %Heading 2 Char,Char Char!5CJOJPJQJ\]^JaJRoaR %Heading 3 Char6CJOJPJQJ\^JaJNoqN %Heading 4 Char5CJOJPJQJ\aJToT %Heading 5 Char 56CJOJPJQJ\]aJNoN %Heading 6 Char5CJOJPJQJ\aJHoH %Heading 7 CharCJOJPJQJaJVoV %Heading 8 Char"5>*CJOJPJQJaJnHtHLoL %Heading 9 CharCJOJPJQJ^JaJC@ .%0Body Text Indent"-$d^`a$#5CJOJPJQJaJmHsHtHZoZ -%0Body Text Indent Char5CJOJPJQJaJ2)`2 %0 Page Number^J\O\ %Normal_10$d x<^a$CJOJPJQJaJlOl %cham%1$ & F pdpx<a$$CJOJPJQJaJmHnHsHtHPO"P %Style122 & FdCJOJPJQJaJd Ad %p TOC Heading3$d@& !B*KHOJ PJ QJ nHph6_tHD@D %pTOC 1 4dCJOJPJQJaJ\P@R\ 6%0 Body Text 2 5dx CJOJPJQJaJmHsHtHLoaL 5%0Body Text 2 CharCJOJPJQJaJ^Or^ %Muc 1.1%7$ & F d x<a$CJOJPJQJDqD %Muc (a)8 & F ^DD %Muc (i)9 & F  ^ \Q@\ ;%0 Body Text 3 :dx CJOJPJQJaJmHsHtHLoL :%0Body Text 3 CharCJOJPJQJaJP`P%0Revision<$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH p@p % Normal Indent$=$dhx1$G$]a$5CJOJPJQJaJo "% XList Paragraph Char,bullet Char,bullet 1 Char,List Paragraph1 Char,List Paragraph11 CharCJOJPJQJaJZO12Z %Style2"?$ & F T+xa$56CJ\^JNON %Style3@ & FdCJOJPJQJaJB`B %0Placeholder Text B*ph`@"` C% Footnote Text Bd CJOJPJQJaJmHsHtHHo1H B%Footnote Text Char OJPJQJ@&`A@ %Footnote ReferenceH*^+@R^ F% Endnote Text Ed CJOJPJQJaJmHsHtHFoaF E%Endnote Text Char OJPJQJ>*`q> %Endnote ReferenceH*PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] PII] ; y  ******HHHHHHffffffv"!.6Buz }PT&|,H%48@8MbVYH[ _`TaZaORSUVWXZ\^`acdf0,Bhw ^<4H6L 2" 3=bVZZZ[$[P[[[\x\\\\\\].]]]]V^f^t^^^^^ ____4`D`b`ZaPQTY[]_be $&*BDH`bf~!!!!@ @H 0( 0( B S ? _Hlk14358419 _Hlk14358479 _Hlk15637305 L Ir #&'*-/59:>@BCFHLPUX[{"&'+03468:;>@DEJ} !%&(.2578;<@AF~ #$&'+,0167;EGHLMWXaeknortw| "&,49=>ACEHKLOQUVXZ]`hntuwz}~ *./3478<=@ADLP\_`deklopstwx}~ '+6:FHQTUXY\]`adehilnpqvw{| "%&*-23579;>DGILUYZ\]bcgiklpqstxy}~ %&+-/068;<BCFGJKOPTVZ[^_cdhinx|}      # % & * + 0 2 4 5 7 8 : L N O T U [ \ _ ` b c e f i j m n r s v z } ~       ! # $ & ' , . 0 1 3 = @ A C D H I M N S T X c e f h i m n p q u v z {     " # ' ( , - 2 3 8 9 = > @ A D M N P R U ^ _ f j u w y |    2 6 7 9 : = E I J N O Q \ _ e k n r v w y z ~    " # ' ( + ; ? E J \ ` e h j m }  %)+.9;FHILWYgkloz|  +15?AJN^agjnp !$&)+.4679;>NSTX^bdfgktxy|  &*,./236UXY\]`bdfhjmnq !#&,./136:AFIKMOUX[emnquw !$&*+.19CGHJX_ei~ +-.1;?@CJMORV[dgilnq|  $(+,/0xy|}*.z~?CMOil(+37$0347fmNR{x| !!!!!! ""7";"H"K"e"i"""""##$$%%!&(&&&' '''''''((O)V)))**(+/+>+D+m+u+++++++++++, ,Z,b,r,y,,,,,,,-%---.........///////?0F0`0f00000^1f111111112%2'2Y2]2w2~2222222222333N3S33333333344<4444444 5555 66S6[666666677*7/7N7T7U7W7Z7]7i7l7m7p7z7777778 8g8k8p8{88888889 9 999999 9#9,9/9396989:9@9D9J9O9`9d9e9i9t9w9x9{9|9999999999999999999999999999999999:: ::::!:$:%:):*:,:5:9:::=:?:B:G:K:L:O:R:U:X:Z:[:_:`:e:f:i:j:n:r:w::::::::::::::::::::::::::::::::;;; ; ;;;;;;";(;+;,;/;2;9;:;>;B;F;G;J;V;Y;Z;^;_;d;f;i;j;n;|;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<<<< <<<<<<<<<!<"<%<&<,<1<3<4<7<9<=<><A<B<D<F<I<J<M<O<Q<Y<\<g<k<p<s<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<== =====!="=$=&=*=+=.=0=4=5=8=9=;===@=A=D=E=H=J=M=O=R=T=W=^=`=a=d=e=j=s=w=y=|=======================================> > >>>> >#>)>->/>1>2>6>:>>>@>C>I>L>P>R>T>W>Y>\>^>a>c>f>m>o>p>s>u>y>z>}>~>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>???? ? ? ?????????"?.?1?6?9?:?>???A?C?F?G?J?L?N?[?]?^?a?b?e?f?i?j?m?q?s?u?x?z?}?~????????????????????????????????????????@@@@$@'@(@,@-@0@6@9@:@<@=@?@B@H@K@N@S@V@X@[@\@_@`@c@d@i@k@n@o@q@s@v@y@|@@@@@@@@@@@ AAA$A:A?ApAqA:B;BeIgIjItIzI|IIIIJJQ Q QQQQQ)Q/Q4Q6Q8Q:QCQGQQQ>RCRRR4S:SCSFSPSUS^S_SeSkStSwSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS T TTTT T"T'T*T.T/T2TATDTFTITZT]TaTdTeTgTjTnTuTxTzT}TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUU!U$U~UUUUUUeVtVuVyVzV}VVV?W@WvWzW}WWWWWWWWWWXXXXpXqXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXY Y YYYYYY!Y$Y%Y(Y*Y.Y?YAYGYKYLYNYUYWY]YaYcYeYfYiYqYtYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYZZZZ Z&Z)Z+Z/Z=Z@ZKZNZOZQZRZTZfZiZjZmZnZpZzZ}ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[+[.[0[3[<[?[@[C[R[V[W[Z[\[^[_[b[h[k[n[q[r[u[v[z[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\ \ \ \\\\\\!\)\,\.\1\=\@\A\D\E\H\I\M\N\Q\a\x\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\]]] ]]]]]#]%](]-]6]8]I]J]K]N]P]S]\]_]a]d]n]t]v]y]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]^ ^^ ^!^$^%^'^*^-^1^4^6^9^<^?^E^L^N^X^Y^b^f^i^j^m^r^t^v^y^{^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^___ ______!_&_)_+_._/_1_7_;_@_D_U_V_g________________________________________________```` ` `````````!`#`'`(`*`+`.`/`4`5`9`;`A`B`F`G`K`L`O`P`U`V`Z`\```f``````````````````aaaaa a aaaaaaaaa a!a&a'a+a.a0a1a4a5a9a:a=a>aBaCaFaGaKaLaOaPaUaVaZa\abacafagalamaqarauavaza{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbcccc c ccccccccc"c$cNcOccccdd,d/dbdgdddddddddddddddddddddddeeeeeee&e*e+e/e0e2e3e6e7e:e;e?e@eDeEeJeKeOePeSeTeWeXe[e\e_e`edefekeleoepeteueyeze}e~eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefff f f ffffffff f$f&f+f,f2f3f6f7fgBgCgFgHgKgLgOgQgVgWg\g]g`gaggghgjgkgngogrgsgugvgzg{ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggghh+iBiCiOikilikkkkwlxlllmmlmmmmmnnnn*n+n9n:nnnoo"o#okoloooootpupppqq]q^qqqqqrrrrrrr r!r#r$r&r'r*r+r/r6r:r;r?r@rDrErIrJrMrNrSrTrXrYr]r^rarbrerfrjrkrnrrrss6sssss0tatbttttttttttt'u(u:u;ufuvvv(v.vAvBvMvNvnvov|v}v~vvvvvvvwwwwwdywyxyyyyyy%{8{9{F{{{{{{{{{W|Y|c|w|x|||}}}z}}}l~~~~~~~~~~~~"(*-/1mqt{}op؀ڀPVłƂɂʂ҂ق݂y{!46$!+4:@BDEFX_{;@(,37>dk|}ˊҊي݊$ًڋ 07=hyō͍ŎȎ̎+0145?ADFIUXY\]`aefgiȏˏ̏Ώ؏ُ !-./28;<?RT^_dorsuܒߒ #$(;>EGHJKQTWX[\_`ehjknqtuz{ $%'(*+-.01LOjm];E]x$%%((1LOjm+T z@'6>BReFFpVU `94-aE @="+?K}@T/(id{y .l_=!J5b$~z^XE%drC'h;)^qXC0@$=39(Z5./.I~:D~ 7891{= m-@l?1 BEzOLZ(?)Lv`4ZM.Dt/jyMJL-M>9;O-OȀ>YLS8N$Z'^Ia2lBtaO(cX2 cf:/*@B*CJEHH*KHOJPJQJRHdS*Y(\]^JaJph.H^`567:;<>*@B*EHH*KHOJQJS*Y(\]^Jo(ph()L^`567:;<>*@B*CJEHH*KHOJQJS*Y(\]^Jo(ph() ^`^J ..... X^ `X^J ...... ^ `^J....... 8^`8^J........ `^``^J.........h^h`o(.^`B*^Jo(ph.0^`0o(...0^`0o(.... ^ `o( ..... @ ^@ `o( ...... `^``o(....... x`^x``o(........ H^H`o(......... ^ `OJ QJ o( ^`OJQJo(o p^p`OJ QJ o( @^@`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o P"^P"`OJ QJ o(^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. h^h`o(h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 8^8`o( .... 8^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........s^`s56CJOJQJaJo(.s^`s56CJOJ QJ RHdaJo(Mc pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.h^h`o(h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 8^8`o( .... 8^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........ @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o( ^ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o !^!`OJ QJ o(h^h`o(h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 8^8`o( .... 8^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........h^h`o(h^h`o(.0^`0o(..0^`0o(... 8^8`o( .... 8^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........^`56OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(^`B*^Jo(ph.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^h`B*^Jo(ph5..h^h`5.8L^8`L.^`. ^ `. L^ `L.x^x`.H^H`.L^`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(h^h`o(.^`B*^Jo(ph.0^`0o(...0^`0o(.... ^ `o( ..... @ ^@ `o( ...... `^``o(....... x`^x``o(........ H^H`o(.........^`B*^Jo(ph.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`^J.^`^J.pLp^p`L^J.@ @ ^@ `^J.^`^J.L^`L^J.^`^J.^`^J.PLP^P`L^J. ^`OJQJo( ^`OJQJo( p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o( p^p`OJ QJ o(@ ^@ `OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( P^P`OJQJo( ^ `OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( h^h`o(hHh^h`5B*^Jo(phhH4.. 0^`0o(hH.. 0^`0o(hH... 8^8`o(hH .... 8^8`o(hH ..... `^``o(hH ...... `^``o(hH....... ^`o(hH........^`B*^Jo(ph.^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(^`B*^Jo(ph.^`OJQJ^Jo(o p^p`OJ QJ o( @ ^@ `OJQJo(^`OJQJ^Jo(o ^`OJ QJ o( ^`OJQJo(^`OJQJ^Jo(o P^P`OJ QJ o(h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `5B*^Jo(phhH.hw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJ QJ o(hH+-@O(c I~: T OL sC +| H % N k z x [' X c k  N ) . 4 M R ^^ d $ C)I^h;kt=h%+46Geikr(1kM?[M&2=GYAsv!}%&?(/<6B_IblortMw} %Iwfym4nXvk{0|"\/ e#k#=7F>N![t\*-1DAKLX_ Pk R>.hs 1T7 )0?<EL-V[]__r '/H7=FV Z'EC3HPh 6 q 2 6 \ es !:!;!E!O!V!V!6d!n!o!cy!"f""K"f"("zM"T"V"`"0{"Z}"##"+#3#D8#$O$V$$V$NX$`$p$x$ |$%8%Z=%@%E%{H%I%g%+ &&&1&;&M&' ''('%-'95'=D' L'f'(((K((0(^!(N(`t())T])a)d)**(*W*|m*++#3+h5+@:+n+}+C,YJ,P,K-4$-[*-,-8@-l..'.sM.N.P.n.Yr.$2/6/hT/]/Ca/e/lg/O'010:0T0U\0p0y01 1'1]H1y12<2Y2ac28t2 |26#3h3333(93G3{O3R3^3<3<p_<&= = =eJ=KN=>> 4>2e>?,?P1?1?G?P?i?vq?@@@@@6@6@C?@G@0K@xK@k@c+AZA7kA;BB+Be:B=B.VB>BB0C=C@CrCDDDD,Dz0D4DVD^DRyD|EE E9*E5?EtREmE4U~FU}U~UVV,V*FVsFV]VbVzVWD WWE WG WHGWZWcWsWX1X02X5XDX_X fX)fXqX YJ$YTYfYZV$ZPZ$XZ]Z~Z[[$[=[R[Cb[r\F\5F\zh\^3D^L^_^h^p^_ #_#,_,_5_FF_ M_>e_```!`*`F2`>`0_`o`Qu`"x`B aCaMaTaCaaga2iabbbb-b WbWb@cbKrbrbwbcc c.cQc}cd dJd:QdKTd[d]djd ~d_e eC,eJ5e>eAe&bepfV+fGf@Tffflf|fg0gIgJgJdgpg{ghY+h5hBhHh ihGih;iuin,i7iAicij jc>jTjeWjpWjZj2ljh}j!k*kh,k2k2kFkNkll l$ln(l)lUlolUm mBm1m7mm@m_mgm nnn$n-nCnJnKLn"^n# oor!oHo JoxJoKoYoVpYpOp#pe=pApMNpZp`p1qgqrr~r'rD8r2BrBrbmrorxsOsk ss#s#s6snsxszsxt tt/tlZtct^lteuu)#u+ujNu"]uO]u}]uN_u]oupuuv"v2v6vf;v?vFCvKvdvw!w9HwIwJwLwjwnwWx)xBxWcxtx]y6y9y;y@y z2zySzczyqz{9{E{V{H]{dv{/|6|/E| S|;Y|s|#}D}>J}]}@y}}J~{~h~< h&}+F7WxAJQVJX&nnVr,swg:+y:;+D0Gaz&,WEnHUXel{w"V(*GQ[uabq:A>Clm+q%sN^etW7=Rdj4 Q>Q:s>mBIISdPm|4 0;Ts~,:!N@aSqyn+P9<H^h ko".4Hc\w)zHnLNVQU[9br|:"&--5ESQ^4b3#Zv*@WY`gp "DMPmWXr'*45M^u-xCW*q01393Lcx?Ag<&.p7luu" -3AU[ ^}3#.99>Whu}* 0N5 ^ut~B=4Rg~i &o.3BG/QScgnx(((}=KWRew!;=U/Zfvc-Q8CGl_Tg*[OW]4YDbir{%1Z]5\5w9LTzN %<S=mo;}~BCSQ| u"=F`jlSryjKSnP9=T@d#'RiHtS g W2~4/[9nr` |"?BDKW+>?-C>^@`aq@qq(x px+J1RFY |%~9 H`HcW(x3X3+A+m.f0D8P dyI1Frr 8Ynq%5DUZ}&L*j+ 3N&[5\Fi{lZ~*'IMZlq*~S.J@^0lot\z}*yf3(q2`7Ye|Y "#*Cqx^'DEMTQWYF 3O9[\aCjptH)8*nuAc;ePh&5#@^CgDV^qg~:I"TL[vU|%D.gVYqao)vk|s%5SUAx6h,3;~ 87!5EINylwt2$/:@^SFYZ Z/W,:.5H=Zr}x+: m&h(./0599DLVUaNrz*g:zSa%k,PBTY4Zc4u* ,}5 Svy%U$9/(17AE`bv40<?G'Hcns:x1aP}QZEZ#|,-Ty ,T]U% T!K#)44I?OgW|^yaruK(2TLq1{ #)/y4-Md`3b} x$K**:A]X;wzLFS&n+d37KLTrcvx5!r"G(i(-M P~x 0A67kFTZ\]Ic9nq9 2L7SV %<05DKrORT_bj #-S.{_Oex{}\[-=tnoD c_?FLOLf~&,OyVji$8`k~K dh1O,]=L\_!ai{I x,15DLgT][>_x!$&.Jbs8(oD/0263PUuky}<&&/HMP~: x0Yv#h@lo CI{[[Xd+fH##.m?@@WD[ENTVd,iQt^3SUCWmW+ x*9R[-O4AGBLNgjvcz16P=V^kgm,KPd|}4dH[I*Xa"gtgapqj#s%'@$$$$|3679:KXX&XDXFXnXtXvXzX|XUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;|i0Batang7.@Calibri;(SimSun[SO5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;& r.VnArialH7@CambriaK=  jMS Gothic-3 0000;Wingdings3. @TungaqAx Times New Roman BoldTimes New RomanA$BCambria Math"1 h G$<'rxG ~K ~K arRn20ړړ 3qHP $P>`2*!xx user Toan.Dinh+              ! " # $ % & ' ( ) * Oh+'0l  ( 4 @LT\duserNormal Toan.Dinh4Microsoft Office Word@G@VW@ P B@K ~՜.+,0 hp|  Kړ Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F ]lData !1Table m+WordDocument:SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q