VIMASS Wallet
Vimass Wallet
Chuyển tiền Ký số Phát hành một hóa đơn Phát hành nhiều hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Tải tệp hóa đơn lên máy chủ
 • Loại văn bản
Tệp hóa đơn
CHỌN TỆP
 • Mã doanh nghiệp
 • 6 số token
 •  
 •  

Đăng nhập Ví Vimass cá nhân
 • Số điện thoại
 • Mật khẩu
 •  
 •  

Đăng ký Ví Vimass cá nhân
Xem các hóa đơn đã tải lên máy chủ
Mã số thuế đơn vị phát hành hóa đơn:
Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News