Thiết bị ký số Phát hành một hóa đơn Phát hành nhiều hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Phát hành hóa đơn Sổ tay phát hành hóa đơn
    • Tên hàng Số lượng Đơn vị Đơn giá Thành tiền  
    • Tổng tiền:0 đ
      Tiền thuế:0 đ
  • Qua TT chứng thực CKS công cộng
  •