Thiết bị ký số Phát hành một hóa đơn Phát hành nhiều hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký / Xác thực văn bản
Tra cứu hóa đơn gửi đến email của khách hàng Tra cứu hóa đơn bằng mã hóa đơn Tra cứu hóa đơn của đơn vị phát hành
 • Email nhận hóa đơn
 • Mật khẩu tra cứu
 •  
 •  

Đăng ký mới hoặc đổi mật khẩu tra cứu
 • Email nhận hóa đơn
 • Mật khẩu tra cứu
 • Nhập lại mật khẩu tra cứu
 •  
 •  

 • Mã hóa đơn:
 • Email nhận hóa đơn:
 •  
 •  

 • Mã số thuế của đơn vị phát hành
 • Số điện thoại của người tra cứu
 • 6 số Token
 •  
 •