Thiết bị ký số Phát hành hóa đơn Tra cứu hóa đơn Ký số văn bản Xác thực văn bản
Lấy số serie thiết bị  
Đổi mật khẩu truy cập Liên kết Ví với thiết bị Lấy chứng thư trong thiết bị Nạp chứng thư
 • Mật khẩu cũ
 • Mật khẩu mới lần 1
 • Mật khẩu mới lần 2
 •  
 •  

 
Nhấn nút này trước khi cắm vào
hoặc rút ra thiết bị ký số
Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News