VIMASS Wallet
Vimass Wallet
Số dư : 0 đ Điểm V-point: 0
 • Khu vực
 • Ngân hàng
 •  
 • Tên CN/PGD
 • Địa chỉ PGD/CN đến nhận tiền
 • Tên người nhận
 • Số CMND
 • Ngày cấp
 • Nơi cấp
 • Số tiền
  Phí: 6.600 đ
 • Số ĐT người nhận (có thể bỏ qua)
 • Nội dung
 •  
 •  
 •  

Sổ tay thường dùng

Bạn cần đăng nhập để sử dụng sổ tay thường dùng.
Sau mỗi giao dịch thành công, các chi tiết sẽ được cập nhật vào sổ tay này để sử dụng cho lần sau.

Directory
 • Statements
 • Wallet Information
 • Link to account/Card
 • Limits
Account
 • Go to Vimass Wallet
 • Go to the bank account
 • Go to the bank card
 • Go to ATM
 • Go to ID card
 • Go to phone number
 • Deposit/Withdraw/Borrow
Transfer money
 • Payment for Health, Education, Public Services
 • Phone
 • Movie tickets
 • Flight tickets
 • Train ticket
 • Bus ticket
 • Insurance
 • Tuition
 • Securities
 • Electronic money
 • Card Codes
Payment
 • Electricity
 • Water
 • Internet
 • TV
 • Deposit / Withdrawal of savings
 • Borrow/repay
 • Give gifts
 • Charity
 • Lucky money
Collecting and paying for the household
 
News